FINANCIEN

Verzekeringen

Waar zoveel mensen ingespannen bezig zijn, kan er wel eens iets mis gaan. Gelukkig komt het zelden voor dat er een ongeluk gebeurt. Voor de gevolgen heeft de school een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering verzekert alle betrokkenen bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. Deze verzekering is van kracht tijdens de schoolactiviteiten en gedurende één uur ervoor en erna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van die schoolactiviteiten vergt.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar: hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten.

Doorlopende reisverzekering

Het onderwijs vindt ook steeds meer buiten school plaats, zelfs steeds meer in het buitenland. Daarom heeft Melanchthon een doorlopende reisverzekering afgesloten voor al haar medewerkers (waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen) en leerlingen.

Verzekerde hoedanigheid Excursies, reizen onder de vleugels van de onderwijsinstelling
Dekkingsgebied Wereld
Condities Europeesche Verzekeringen algemene voorwaarden doorlopende reisverzekering
Eigen risico Nihil

 

Schoolboeken

Melanchthon beschikt over een schoolboekenfonds voor alle opleidingen in de onderbouw en bovenbouw. De boeken in het boekenfonds worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen. Vanaf 2008 financiert de overheid de schoolboeken. De overheid stelt hiervoor per leerling een bedrag beschikbaar aan de school. In het boekenpakket zitten zowel werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden als boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd.

Uiteraard is het de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Schade aan de boeken moet aan het eind van het jaar worden vergoed. Hetzelfde geldt bij het kwijtraken van boeken. De baten en lasten van het boekenfonds worden jaarlijks verantwoord in de afrekening. Ouders die in de medezeggenschapsraad zitten, krijgen deze stukken ter inzage en kunnen vragen stellen over het beheer en gebruik van het boekenfonds. In het reglement boekenfonds zijn het gebruik en de deelname aan het boekenfonds beschreven.

Tegemoetkoming studiekosten

U kunt als ouder – of als leerling van 18 jaar en ouder – een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de overheid. Of u de tegemoetkoming krijgt en hoe hoog dit bedrag is, hangt onder meer af van uw inkomen, de leeftijd van uw kind en welk onderwijs uw kind volgt.
Alles over deze tegemoetkoming vindt u op www.ib-groep.nl. Op de website van DUO-IB Groep (Dienst Uitvoering Onderwijs – Informatie Beheer Groep) kunt u ook het aanvraagformulier invullen en printen. U kunt ook bellen met de DUO Infolijn, telefoon 050 599 77 55.

Ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid financiële middelen om het onderwijs aan te kunnen bieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvesting betalen.

Melanchthon staat voor onderwijs dat leerlingen bindt en boeit, waarin leerlingen worden uitgedaagd om “het beste in zichzelf naar boven te halen” en waarin aandacht is voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Wij streven naar veilige scholen waarin de leerlingen zich gekend weten, waar ze zich thuis voelen, waar een positieve sfeer heerst en waarbij ouders/verzorgers zich betrokken voelen.

Om dit te kunnen realiseren zijn aanvullende extra activiteiten en diensten noodzakelijk die niet kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid ontvangt. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school, aan goede ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, atlassen of woordenboeken (klassensets) en aan goede communicatiemiddelen. Deze activiteiten en diensten bieden wij aan voor alle leerlingen op elke vestiging en in elk leerjaar. Daarnaast kan er sprake zijn van klas-gebonden activiteiten of diensten, zoals bijvoorbeeld een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen.

De bekostiging van de overheid is voor dit alles niet toereikend. We vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders van alle leerlingen. De klas-gebonden kosten alleen bij de ouders van de leerlingen in de betreffende klas.

Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt. Wij geven hier nadrukkelijk aan dat het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage het deelnemen aan onderwijs niet belemmert. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de wijze van heffing en de hoogte van het bedrag.

U zult begrijpen dat wanneer u er voor kiest om deze vrijwillige bijdrage niet te betalen, uw kind uitgesloten kan worden van de extra activiteiten en diensten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het voor het onderwijs en de vorming van uw kind belangrijk is om te kunnen deelnemen, kan de school in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen. Informatie hierover vindt u op onze website.

Over de besteding van de ouderbijdragen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Elk schooljaar wordt voor uw kind/kinderen inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de ouderbijdrage is en uit welke onderdelen het bedrag is opgebouwd.

Bring Your Own Laptop in de brugklas

 

Met ingang van het schooljaar 2018-19 gaan de brugklassen bij Melanchthon Bergschenhoek met eigen laptops werken. We noemen dit ook wel BYOL (bring your own laptop). Deze laptops zijn volledig eigendom van de leerling. De leerling heeft hierdoor ook een zekere keuzevrijheid.

Wij zijn als school in onderhandeling met verschillende leveranciers om u te helpen bij het maken van een goede keuze. Het staat u echter vrij om uw laptop via een ander kanaal aan te schaffen.

Indien u zelf tot aanschaf wilt overgaan zijn dit de minimumeisen die wij stellen:

minimaal 13 inch, SSD, accucapaciteit voor ca 6 uur gemiddelde activiteit.

Zorg tevens voor een goede virusscanner en een beschermende hoes of rugzak.

Daarbij adviseren wij om voor een langere garantieperiode te kiezen en een verzekering af te sluiten.

Mogelijk heeft u recent al een laptop aangeschaft, de meeste modellen voldoen aan onze standaardspecificaties.

Een tablet raden wij om diverse redenen af voor onze vorm van onderwijs.

Als het bezwaarlijk is een eigen laptop aan te schaffen, verzoeken we u contact op te nemen met de directie van de school om alternatieven te bespreken. Wij willen namelijk iedereen de mogelijkheid geven om bij ons een onderwijscarrière te volgen.