Iedere leerling van Melanchthon krijgt een gedegen begeleiding en ondersteuning, in alle leerjaren. Die begeleiding gaat verder dan hulp bij vakken waarmee een leerling moeite heeft. Het gaat bijvoorbeeld ook om persoonlijke ontwikkeling en studie- of beroepskeuze. We verwachten echter wel dat de leerling hierin ook zelf verantwoordelijkheid neemt.

Mentor

Elke klas heeft een mentor. Hij of zij is de eerste persoon bij wie leerlingen en ouders terecht kunnen met problemen of vragen. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en houdt contact met de ouders. De mentor kan zonodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.

Afdelingshoofd

Het afdelingshoofd adviseert en coördineert bij studieproblemen, bij contacten met docenten en bij studieachterstanden of zaken die het klasniveau overstijgen. Het afdelingshoofd is het tweede aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.

Decaan

De decaan of beroepskeuzeadviseur ondersteunt de studie- en beroepskeuze. Vanaf leerjaar 3 gaan leerlingen hier actief mee aan de slag.

Zorg

  • De zorgcoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen. Het school ondersteuningsprofiel van Melanchthon Bergschenhoek vindt u hier.
  • Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen kunnen ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen. Op Melanchthon Bergschenhoek zijn de vertrouwenspersonen mevrouw M. Bremer en de heer N. Roovers. Meer informatie is te vinden op de pagina ‘Wie is en wat doet de vertrouwenspersoon
  • Eén dag in de week werkt mevrouw N.W. Blok op onze school als schoolmaatschappelijk werker. Zij kan ook hulp van buiten inschakelen. U kunt via het afdelingshoofd bij haar terecht.
  • Onze schoolverpleegkundige is mevrouw M. Voskamp. Zij werkt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, locatie Lansingerland. bereikbaar onder nummer 010-2010110.

Protocol medisch handelen en medicijngebruik

  • Dyslexie:

Op Melanchthon Bergschenhoek hanteren wij een dyslexieprotocol, waarin staat beschreven welke faciliteiten wij dyslectische leerlingen kunnen en mogen bieden.

Wij willen daarmee bereiken, dat dyslectische leerlingen zonder onnodige vertraging hun schoolloopbaan met een diploma kunnen afronden. Het dyslexieprotocol vindt u in de link hieronder.

Dyslexieprotocol Melanchthon Bergschenhoek

 

Meer weten? Stel een vraag.

Pestprotocol: ‘Voorkomen beter dan genezen’
Melanchthon wil een veilige school zijn in de breedste zin van het woord. Het gaat dan niet alleen om de fysieke veiligheid, maar ook om een school te zijn waar leerlingen zich thuis voelen, waar ze graag naar toe komen en waar ze zich serieus genomen voelen.
Docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een open en prettige werksfeer in de klas en daarbuiten.

Het protocol levert een positieve bijdrage aan het voorkomen dan wel het tegengaan van pestgedrag. Het protocol geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten, door alle betrokkenen duidelijkheid te verschaffen over ieders rol.

Ons protocol is opgebouwd uit vier fases:

• Preventie/’Voorkomen’
• Signalering
• Aanpak gericht op herstel van relaties
• Nazorg

Uiteraard besteden we veel aandacht aan de preventie, het voorkomen van pesten. In leerjaar 1 doen we dit aan de hand van een voorstelling over pesten. Deze voorstelling wordt in alle klassen nabesproken met de mentor. Ook in andere leerjaren komt het thema “pesten” terug.

melanchthon-anti-pestbeleid-2017

praktische-handreiking-bij-melanchthon-anti-pestbeleid-2017