Leerlingenparlement

Inbreng van leerlingen op de gang van zaken op school en invloed op hun leerproces is een serieuze zaak op Melanchthon Bergschenhoek. Elke zes weken komt een afvaardiging van leerlingen uit alle afdelingen en leerjaren bijeen in het leerlingenparlement om mee te denken en te praten over de school. Het leerlingenparlement is een schakel tussen leerlingen en schoolleiding. De leerlingen behartigen daarbij ook de belangen van de leerlingen en zij leveren daarmee een positieve bijdrage aan een prettige schoolcultuur.

Vragen, klachten, ideeën, suggesties kunnen via het leerlingenparlement doorgespeeld worden. Soms houdt het leerlingenparlement een tevredenheidsonderzoek of een enquête onder de leerlingen.
Naast het leerlingenparlement voor de gehele school zijn er ook leerlingenpanels per afdeling en een klankbordgroep leerlingen voor de schoolleiding. Het leerlingenparlement is echter wel de spil, het centrale orgaan voor de leerlingen.
Twee à drie leerlingen van het leerlingenparlement hebben zitting in de medezeggenschapsraad.

Wil je meer informatie, heb je wat te melden, of wil je eens een bijeenkomst bijwonen of zelfs je kandidaat stellen?

MR

Aan Melanchthon is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit 28 leden. De helft daarvan wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders en een kwart door en uit de leerlingen. Alle vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door één of meer personeelsleden en kunnen zijn vertegenwoordigd door ouders en/of leerlingen. Ook het onderwijs ondersteunend personeel is vertegenwoordigd.

Voor zijn activiteiten is de MR gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen en voor de uitwerking daarvan in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Afhankelijk van de aard van de stukken, heeft de MR advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de algemene directie. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die de school betreffen spreken en de directie van advies dienen.

De MR kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en een vervangend voorzitter. Dit zijn respectievelijk Dirk Oosthoek en Eric van der Ven.
In het jaarlijkse activiteitenplan staan doelstelling en werkwijze van de MR omschreven, evenals de planning van MR-vergaderingen gedurende het schooljaar. De raad vergadert tien keer per schooljaar. De raad doet per vergadering en per schooljaar verslag van zijn werkzaamheden.

Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op Melanchthon Schiebroek, Van Bijnkershoekweg 97, Rotterdam en beginnen om 19:30 uur.