Vrijwillige bijdrage
Wij bieden de leerlingen activiteiten en diensten aan die niet volledig kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid ontvangt. Bijvoorbeeld culturele en sportieve activiteiten,  vieringen, ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, atlassen of woordenboeken (klassensets) en communicatiemiddelen. Daarnaast kan er sprake zijn van klasgebonden activiteiten of diensten, zoals een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen.

Wij vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders/verzorgers van alle leerlingen. De klasgebonden kosten alleen bij de ouders/verzorgers van de leerlingen in de betreffende klas.

De vrijwillige bijdrage voor schooljaar 19-20 bedraagt € 229 voor de brugklas inclusief kamp. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de wijze van heffing en de hoogte van het bedrag.

meisje aan het tekenen

Het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft geen invloed op het deelnemen aan onderwijs op Melanchthon Bergschenhoek. Wel is het zo dat, wanneer u deze vrijwillige bijdrage niet betaalt, uw kind  uitgesloten kan worden van extra activiteiten en diensten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het voor het onderwijs en de vorming van uw kind belangrijk is om te kunnen deelnemen, kan de school in bijzondere situaties met u een betalingsregeling treffen.

Schoolboeken en lesmateriaal
Al het voorgeschreven lesmateriaal voor alle opleidingen in de onderbouw en bovenbouw wordt gratis verstrekt. Melanchthon beschikt hiervoor over een schoolboekenfonds, gefinancierd vanuit de overheid. De boeken in het boekenfonds worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen. In het boekenpakket zitten zowel werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden als boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd. Vanzelfsprekend gaat uw kind hier zorgvuldig mee om. Schade aan de boeken moet aan het eind van het jaar worden vergoed. Hetzelfde geldt bij het kwijtraken van boeken.

Laptop
Iedere leerling neemt een eigen laptop mee waarop hij/zij werkt. Meer over het aanschaffen van de laptop vindt u op [link naar pagina ‘werken met je eigen laptop’]

Tegemoetkoming studiekosten
Ouders/verzorgers, of leerlingen van 18 jaar en ouder, kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de overheid. Of u de tegemoetkoming krijgt en hoe hoog dit bedrag is, hangt onder meer af van uw inkomen, de leeftijd van uw kind en welk onderwijs uw kind volgt. Alles over deze tegemoetkoming vindt u op www.ib-groep.nl. Op de website van DUO-IB Groep (Dienst Uitvoering Onderwijs – Informatie Beheer Groep) kunt u ook het aanvraagformulier invullen en printen. U kunt ook bellen met de DUO Infolijn, telefoon 050 599 77 55.

Hier leer je wat je in de toekomst nodig hebt en wat je wilt ontwikkelen

Een veilige, vertrouwde school waar je goed kunt leren

Inspirerend onderwijs waar je het beste uit jezelf haalt

Op Bergschenhoek kennen we elkaar en nemen we de tijd voor elkaar

Maak je eigen keuzes: wat kun je en waarin ben je geïnteresseerd?

Een open gebouw met fijne ruimtes en moderne leermiddelen

Bereid je voor op een mooie rol in de samenleving