De betekenis van kennis
Anno 2016/2017 blijkt kennis nog steeds macht te zijn. Kennis als bagage voor het leven biedt houvast, zorgt voor structuur, leidt tot inzicht en zelfvertrouwen; kennis als referentiekader om waar nodig op terug te vallen, tijdens de vervolgopleiding of in de maatschappij.
Ook de samenleving van 2020/2025, waarvoor onze aanstormende eersteklassers worden opgeleid, zal nog steeds behoefte hebben aan objectieve, tijdloze kennis van minimaal het huidige niveau. Bovendien wordt van deze lichting leerlingen verwacht dat zij dan beschikken over flexibele kennis, over vaardigheden, over een goede werkhouding en planning ten einde zo optimaal mogelijk als mens en werknemer te kunnen functioneren, kennis in verschillende situaties te kunnen toepassen.
Kennis kan ‘frontaal’, rechtstreeks overgedragen worden, waarbij een grote rol is weggelegd voor het geschreven of het gesproken woord. Kennisverwerving kan ook subjectiever plaatsvinden door deze te ervaren, door te oefenen, door samen te werken, door met en van anderen te leren, door af te kijken of te ontdekken, te ontwerpen of te onderzoeken.

De pedagogisch-didactische relatie centraal
Op Melanchthon De Blesewic hechten we aan zo veel mogelijk afwisseling van leeractiviteiten en werkvormen. Dat doen we niet voor niets. Zo veel mensen, zo veel leerstijlen. Variatie in de werkwijze doet recht aan de verschillen in leerstijlen van de leerlingen én leerkrachten. Tevens doet het recht aan het vakmanschap van de leerkracht en aan de verschillende rollen die deze professional met zijn gevarieerde, pedagogisch-didactische repertoire kan spelen. En, niet in de laatste plaats, komt zodoende de pedagogische relatie leerling-leerkracht tot z’n recht. Immers, bij kennisverwerving staat noch de leerling, noch de leerkracht centraal, maar die pedagogische en pedagogisch-didactische relatie. Daarbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de intrinsieke motivatie. ‘Vanuit relaties naar prestaties!’

Kennis krijgt betekenis
Waar mogelijk wordt de voorkennis geactiveerd, worden de belevingswereld van de leerling en de actualiteiten benut, wordt ingespeeld op de vragen die de leerling stelt, wordt gebruikgemaakt van een uitdagende, activerende leeromgeving, kortom: worden er verschillende ingangen gezocht om de leerling tot betekenisgeving van kennis te brengen.
Kennis inspireert, komt vooral tot leven en leidt tot inzicht als deze wordt toegepast. Bijvoorbeeld door met verstand van zaken verbanden te leggen, te discussiëren, te presenteren, te verwoorden en te laten zien wat je weet en kunt, enzovoort. De Blesewic staat dus onderwijskundig gezien ook voor toepassingsgericht en contextrijk. Zo krijgt kennis betekenis!

Invloed op eigen leerproces
Door de leerlingen binnen de les of binnen het curriculum de ruimte te geven om keuzes te maken, doen we recht aan de verscheidenheid van leerlingen. Bovendien werken bij deze opzet de plusprogramma’s werken motivatieverhogend. Immers, de invloed op en de betrokkenheid bij het eigen leerproces worden hierdoor vergroot. Voor elke leerling een eigen, uniek ontwikkeltraject en ontwikkelperspectief!

Posted in: ONDERWIJS