ORGANISATIE (4)

Organisatiestructuur

Algemene directie:
dhr. drs. N. van den Eijkel MME, algemeen directeur
mw. drs. G.A. Schmidt, directeur onderwijs
dhr. ing. P.A. Zweekhorst, directeur bedrijfsvoering

Cluster-directeur Melanchthon Bergschenhoek en Melanchthon De Blesewic:
dhr. J.D.de Jong

Directie:
mw. drs. J. de Jongh- van der Valk – adjunct directeur

dhr. J. Hilgers -adjunct directeur

Afdelingshoofden:
mw. drs. T.H. van Royen – leerjaar 1 en 2 HAVO/VWO 
mw. drs. M.D.M. Zwaard– leerjaar 3 HAVO/VWO en 4-5 HAVO
dhr. R. Schoon – 2 t/m 4 MAVO

Mentoren schooljaar 2017-2018:

BB1                mw. K. Boerefijn
BB2                mw. L. Muijderman
BB3                dhr. M. Groeneveld
BB4                mw. M. Timmermans
BB5                mw. S van Gijn

AH2a              dhr. T. Groenendijk
H2b                mw. M v. Ravestein
H2c                mw. C. Hulsbosch
M2a                mw. A. Boer
M2b                 dhr. P. d. Prez
M2c                 dhr. B. Hoving     
M2d                 mw. L. v. Terwisga
M2e                 dhr. A. Kind

AH3a               dhr. P v.d. Bosch en dhr. W. v. Wijngaarden
H3b                 mw. A. Andrade
M3a                  dhr. M. Stoutjesdijk
M3b                  dhr. M. Schuur
M3c                  mw. E. Kooij
M3d                 dhr. P. Verhagen

M4a                 mw. P. Fontijn
M4b                 dhr. K. Dolderman
M4c                 mw. N. Barroso
M4d                 dhr. R. Kern
H4a                 dhr. J. Huisman
H4b                 dhr. M. Milosevic

H5a                 dhr. S v.d. Vlist
H5b                 mw. R. v.d. Eijk

Decanen:
dhr. R. v.d. Nieuwenhuizen

Zorgfunctionarissen
mw. L. Muijderman – zorgcoördinator en leerlingbegeleider
mw. N. Barroso – dyslexiecoach en leerlingbegeleider
mw. T. Kleerekoper – schoolmaatschappelijk werkster

Conciërges:
dhr. T. Wijling
dhr. J. de Jong
dhr. L. Doughlai

Administratie:
mw. M. van Vliet
mw. C. Rijndertse
mw. J. Fahrner

Bestuur

Melanchthon maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat negen scholen, uiteenlopend van praktijkonderwijs tot gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Ze verzorgen op ruim 40 locaties onderwijs voor ongeveer 22.000 leerlingen. CVO is werkgever voor circa 2.200 mensen.

CVO bestuurt, maar begeleidt bijvoorbeeld ook scholen op het gebied van goede zorg aan leerlingen. Daarvoor heeft CVO het expertisecentrum Accent Onderwijsondersteuning.
CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog en respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van leerlingen. Vanuit een open houding werken we samen met verschillende partners. Om ons onderwijs op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden.

Visiedocument-CVO

Correspondentie-adres
CVO
Postbus 2152
3000 CD ROTTERDAM

Telefoon: 010 – 217 13 99
E-mail: [email protected]
Internet: www.cvo.nl

Sociale media

Nieuwe sociale media vragen extra aandacht voor wat én voor de wijze waarop we met elkaar communiceren. Sociale media als bijvoorbeeld Facebook en You Tube bieden veel mogelijkheden die er tot voor kort nog niet waren, met heel veel plussen alsook met een aantal minnen. Daarbij speelt de snelheid van communiceren een grote rol alsook het soort contact dat veelal zonder beeld, zonder mimiek en toon plaatsvindt. Soms zenden we te snel, zonder echt na te denken en de gevolgen van onze uitspraken te overzien.

Nu zouden we kunnen volstaan met de regel dat de heersende fatsoensnormen zoals in de wet genoemd ook bij de nieuwe sociale media van kracht zijn. Toch blijkt in de praktijk dat men zich digitaal niet altijd realiseert wat deze normen betekenen en wat men versneld en voor een groter publiek teweeg kan brengen.

Melanchthon De Blesewic sluit zich daarom in principe aan bij het protocol sociale media van de Besturenraad. Het betreft een protocol dat houvast biedt voor ouders, leerlingen en medewerkers.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Mogelijk gaat het op school niet zoals u wenst en wilt u een klacht indienen. U mag erop vertrouwen dat Melanchthon deze serieus neemt.

Volg deze procedure:

  • Neem eerst contact op met de mentor van uw zoon of dochter.
  • De vertrouwenspersoon kan bij ongewenst gedrag op school een bemiddelende rol spelen.
  • Bent u ontevreden, wendt u zich dan tot het afdelingshoofd.
  • Nog niet tevreden, dan tot de vestigingsdirectie.

Komt u er samen echt niet uit?

  • Neem contact op met de algemeen rector van Melanchthon, de heer N. van den Eijkel, tel. 010-4767300.
  • Helpt Melanchthon u niet verder, benader dan de klachtencoördinator van ons bestuur CVO, tel. 010-2171399.
  • Als laatste is er de mogelijkheid de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs te benaderen, tel. 070-3861697 (op werkdagen van 9:00 tot 15:00 uur).

FINANCIEN (5)

Verzekeringen

Waar zoveel mensen ingespannen bezig zijn, kan er wel eens iets mis gaan. Gelukkig komt het zelden voor dat er een ongeluk gebeurt. Voor de gevolgen heeft de school een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering verzekert alle betrokkenen bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. Deze verzekering is van kracht tijdens de schoolactiviteiten en gedurende één uur ervoor en erna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van die schoolactiviteiten vergt.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar: hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten.

Schoolboeken

Melanchthon beschikt sinds kort over een eigen schoolboekenfonds voor alle opleidingen in de onderbouw en bovenbouw. De boeken in het boekenfonds worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen. Vanaf 2008 financiert de overheid de schoolboeken. De overheid stelt hiervoor per leerling een bedrag beschikbaar aan de school. In het boekenpakket zitten zowel werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden als boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd.

Uiteraard is het de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Schade aan de boeken moet aan het eind van het jaar worden vergoed. Hetzelfde geldt bij het kwijtraken van boeken. De baten en lasten van het boekenfonds worden jaarlijks verantwoord in de afrekening. Ouders die in de medezeggenschapsraad zitten, krijgen deze stukken ter inzage en kunnen vragen stellen over het beheer en gebruik van het boekenfonds. In het reglement boekenfonds zijn het gebruik en de deelname aan het boekenfonds beschreven.

Tegemoetkoming studiekosten

U kunt als ouder – of als leerling van 18 jaar en ouder – een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de overheid. Of u de tegemoetkoming krijgt en hoe hoog dit bedrag is, hangt onder meer af van uw inkomen, de leeftijd van uw kind en welk onderwijs uw kind volgt.
Alles over deze tegemoetkoming vindt u op www.ib-groep.nl. Op de website van DUO-IB Groep (Dienst Uitvoering Onderwijs – Informatie Beheer Groep) kunt u ook het aanvraagformulier invullen en printen. U kunt ook bellen met de DUO Infolijn, telefoon 050 599 77 55.

Ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid financiële middelen om het onderwijs aan te kunnen bieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvesting betalen.

Melanchthon staat voor onderwijs dat leerlingen bindt en boeit, waarin leerlingen worden uitgedaagd om “het beste in zichzelf naar boven te halen” en waarin aandacht is voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Wij streven naar veilige scholen waarin de leerlingen zich gekend weten, waar ze zich thuis voelen, waar een positieve sfeer heerst en waarbij ouders/verzorgers zich betrokken voelen.

Om dit te kunnen realiseren zijn aanvullende extra activiteiten en diensten noodzakelijk die niet kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid ontvangt. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school, aan goede ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, atlassen of woordenboeken (klassensets) en aan goede communicatiemiddelen. Deze activiteiten en diensten bieden wij aan voor alle leerlingen op elke vestiging en in elk leerjaar. Daarnaast kan er sprake zijn van klas-gebonden activiteiten of diensten, zoals bijvoorbeeld een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen.

De bekostiging van de overheid is voor dit alles niet toereikend. We vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders van alle leerlingen. De klas-gebonden kosten alleen bij de ouders van de leerlingen in de betreffende klas.

Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt. Wij geven hier nadrukkelijk aan dat het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage het deelnemen aan onderwijs niet belemmert. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de wijze van heffing en de hoogte van het bedrag.

U zult begrijpen dat wanneer u er voor kiest om deze vrijwillige bijdrage niet te betalen, uw kind uitgesloten kan worden van de extra activiteiten en diensten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het voor het onderwijs en de vorming van uw kind belangrijk is om te kunnen deelnemen, kan de school in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen. Informatie hierover vindt u op onze website.

Over de besteding van de ouderbijdragen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Elk schooljaar wordt voor uw kind/kinderen inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de ouderbijdrage is en uit welke onderdelen het bedrag is opgebouwd. Deze specificatie en een model van de ouderbijdrage vindt u hieronder.

Kwijtschelding

Voor meer informatie of u in aanmerking komt voor reductie of kwijtschelding voor de ouderbijdrage klik op de PDF
Reductie/kwijtschelding vrijwillige-ouderbijdrage

ONDERWIJS (1)

Onderwijsvisie

De betekenis van kennis
Anno 2016/2017 blijkt kennis nog steeds macht te zijn. Kennis als bagage voor het leven biedt houvast, zorgt voor structuur, leidt tot inzicht en zelfvertrouwen; kennis als referentiekader om waar nodig op terug te vallen, tijdens de vervolgopleiding of in de maatschappij.
Ook de samenleving van 2020/2025, waarvoor onze aanstormende eersteklassers worden opgeleid, zal nog steeds behoefte hebben aan objectieve, tijdloze kennis van minimaal het huidige niveau. Bovendien wordt van deze lichting leerlingen verwacht dat zij dan beschikken over flexibele kennis, over vaardigheden, over een goede werkhouding en planning ten einde zo optimaal mogelijk als mens en werknemer te kunnen functioneren, kennis in verschillende situaties te kunnen toepassen.
Kennis kan ‘frontaal’, rechtstreeks overgedragen worden, waarbij een grote rol is weggelegd voor het geschreven of het gesproken woord. Kennisverwerving kan ook subjectiever plaatsvinden door deze te ervaren, door te oefenen, door samen te werken, door met en van anderen te leren, door af te kijken of te ontdekken, te ontwerpen of te onderzoeken.

De pedagogisch-didactische relatie centraal
Op Melanchthon De Blesewic hechten we aan zo veel mogelijk afwisseling van leeractiviteiten en werkvormen. Dat doen we niet voor niets. Zo veel mensen, zo veel leerstijlen. Variatie in de werkwijze doet recht aan de verschillen in leerstijlen van de leerlingen én leerkrachten. Tevens doet het recht aan het vakmanschap van de leerkracht en aan de verschillende rollen die deze professional met zijn gevarieerde, pedagogisch-didactische repertoire kan spelen. En, niet in de laatste plaats, komt zodoende de pedagogische relatie leerling-leerkracht tot z’n recht. Immers, bij kennisverwerving staat noch de leerling, noch de leerkracht centraal, maar die pedagogische en pedagogisch-didactische relatie. Daarbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de intrinsieke motivatie. ‘Vanuit relaties naar prestaties!’

Kennis krijgt betekenis
Waar mogelijk wordt de voorkennis geactiveerd, worden de belevingswereld van de leerling en de actualiteiten benut, wordt ingespeeld op de vragen die de leerling stelt, wordt gebruikgemaakt van een uitdagende, activerende leeromgeving, kortom: worden er verschillende ingangen gezocht om de leerling tot betekenisgeving van kennis te brengen.
Kennis inspireert, komt vooral tot leven en leidt tot inzicht als deze wordt toegepast. Bijvoorbeeld door met verstand van zaken verbanden te leggen, te discussiëren, te presenteren, te verwoorden en te laten zien wat je weet en kunt, enzovoort. De Blesewic staat dus onderwijskundig gezien ook voor toepassingsgericht en contextrijk. Zo krijgt kennis betekenis!

Invloed op eigen leerproces
Door de leerlingen binnen de les of binnen het curriculum de ruimte te geven om keuzes te maken, doen we recht aan de verscheidenheid van leerlingen. Bovendien werken bij deze opzet de plusprogramma’s werken motivatieverhogend. Immers, de invloed op en de betrokkenheid bij het eigen leerproces worden hierdoor vergroot. Voor elke leerling een eigen, uniek ontwikkeltraject en ontwikkelperspectief!