Schoolboeken
Melanchthon beschikt over een eigen schoolboekenfonds voor alle opleidingen in de onderbouw en bovenbouw. De boeken in het boekenfonds worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen. Vanaf 2008 financiert de overheid de schoolboeken. De overheid stelt hiervoor per leerling een bedrag beschikbaar aan de school. In het boekenpakket zitten zowel werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden als boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd.

Uiteraard is het de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Schade aan de boeken moet aan het eind van het jaar worden vergoed. Hetzelfde geldt bij het kwijtraken van boeken. De baten en lasten van het boekenfonds worden jaarlijks verantwoord in de afrekening. Ouders die in de medezeggenschapsraad zitten, krijgen deze stukken ter inzage en kunnen vragen stellen over het beheer en gebruik van het boekenfonds. In het reglement boekenfonds zijn het gebruik en de deelname aan het boekenfonds beschreven.Reglement Boekenfonds
De school ontvangt van de overheid financiële middelen om het onderwijs aan te kunnen bieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvesting betalen. Melanchthon staat voor onderwijs dat leerlingen bindt en boeit, waarin leerlingen worden uitgedaagd om “het beste in zichzelf naar boven te halen” en waarin aandacht is voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Wij streven naar veilige scholen waarin de leerlingen zich gekend weten, waar ze zich thuis voelen, waar een positieve sfeer heerst en waarbij ouders/verzorgers zich betrokken voelen.

Om dit te kunnen realiseren zijn aanvullende extra activiteiten en diensten noodzakelijk die niet kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid ontvangt. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school, aan goede ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, atlassen of woordenboeken (klassensets) en aan goede communicatiemiddelen. Deze activiteiten en diensten bieden wij aan voor alle leerlingen op elke vestiging en in elk leerjaar. Daarnaast kan er sprake zijn van klas-gebonden activiteiten of diensten, zoals bijvoorbeeld een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen.

De bekostiging van de overheid is voor dit alles niet toereikend. We vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders van alle leerlingen. De klas-gebonden kosten alleen bij de ouders van de leerlingen in de betreffende klas.

Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt. Wij geven hier nadrukkelijk aan dat het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage het deelnemen aan onderwijs niet belemmert. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de wijze van heffing en de hoogte van het bedrag.

U zult begrijpen dat wanneer u er voor kiest om deze vrijwillige bijdrage niet te betalen, uw kind uitgesloten kan worden van de extra activiteiten en diensten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het voor het onderwijs en de vorming van uw kind belangrijk is om te kunnen deelnemen, kan de school in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen.

Over de besteding van de ouderbijdragen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Elk schooljaar wordt voor uw kind/kinderen inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de ouderbijdrage is en uit welke onderdelen het bedrag is opgebouwd. Deze specificatie en een model van de ouderbijdrage vindt u hieronder.

De ouderbijdrage is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
* Verzekeringen
* Lesgebonden activiteiten
* Kluisje
* Leermiddelen op school Algemeen
* Buitenlesactiviteiten
* Excursies
* ICT-voorzieningen
* Bijdrage communicatie/hulpmiddelen
* Bijdrage Kunst & Cultuur / CKV
* Werkweek (alleen leerjaar 3)
* Projecten
* Schoolreisje

De totaalbedragen per leerjaar zijn:
Leerjaar 1: € 165,-
Leerjaar 2: € 165,-
Leerjaar 3: € 245,-
Leerjaar 4: € 170,-

Doorlopende reisverzekering
Het onderwijs vindt ook steeds meer buiten school plaats, zelfs steeds meer in het buitenland. Daarom heeft Melanchthon een doorlopende reisverzekering afgesloten voor al haar medewerkers (waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen) en leerlingen.

Verzekerde hoedanigheid Excursies, reizen onder de vleugels van de onderwijsinstelling 
Dekkingsgebied Wereld 
Condities Europeesche Verzekeringen algemene voorwaarden doorlopende reisverzekering 
Eigen risico Nihil