De leerlingbegeleiding begint in onze visie al bij de voordeur: als een leerling zich veilig en prettig voelt, zal hij of zij op beter kunnen presteren. Het klinkt misschien simpel, maar bij ons begint de dag nog gewoon met een hartelijk “Goedemorgen!”. Leerlingen die daarnaast nog meer behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen er bij ons op rekenen dat we hen zien èn hen helpen waar wij kunnen.

Mentor
Alle leerlingen hebben een mentor die samen met de ouders gedurende het schooljaar verantwoordelijk is voor de begeleiding van de leerling in school. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouders/voogd en of docenten. Elk leerjaar wordt aangestuurd door een leerjaarcoördinator die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in zijn of haar leerjaar. Samen met de beide afdelingshoofden en de adjunct-directeur bewaken de leerjaarcoördinatoren de kwaliteit van het onderwijs in elk leerjaar. Waar nodig kan ook meer specifieke ondersteuning worden aangeboden. In ons schoolprofiel omschrijven we binnen welke grenzen wij onze leerlingbegeleiding kunnen aanbieden, in het algemeen zorgplan staat beschreven hoe we de zorg en begeleiding organiseren.

Bijlessenmelanchthon_kralingen_echt_mooij_fotografie-drukwerk-102
Soms heeft een leerling moeite met een bepaald vak, of een bepaald onderwerp bij een vak. Elke docent is uiteraard bereid om hierin extra uitleg te geven. Als blijkt dat hiervoor meer uitleg en begeleiding nodig is dan dat er binnen de les geboden kan worden, dan is het mogelijk voor elk examenvak om buiten de lessen om bijlessen te geven. Dat is onderwijs, vinden wij, en dat doen we dus gratis!

Taal en rekenen
We weten dat veel leerlingen moeite hebben met taal en/of rekenen, daarom hebben wij in het lesrooster van alle leerjaren een uur extra taal en een uur extra rekenen opgenomen. De leerlingen van leerjaar 4 moeten voorafgaand aan het centraal examen een rekentoets maken, waarvoor minimaal een 5 gescoord moet worden. In het examen van Nederlands zit bovendien een taaltoets verwerkt, waarvoor ook minstens een 5 moet worden behaald. Wij begeleiden onze leerlingen naar het juiste niveau door vanaf leerjaar 1, naast de reguliere lessen Nederlands en wiskunde, extra taal- en rekenenlessen te geven.

Dyslexie / Dyscalculie
Leerlingen met een dyslexie- of een dyscalculieverklaring kunnen bij ons beschikken over de extra mogelijkheden die zij nodig hebben. In het eerste leerjaar worden leerlingen gescreend op dyslexie en indien nodig getest. De dyslexiecoach verstrekt aan elke leerling waarbij dyslexie is vastgesteld een dyslexiepas, waarop staat op welke specifieke begeleiding een leerling aanspraak kan maken. De dyslexiecoach ziet erop toe dat de leerling de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. We volgen daarvoor het tijdpad in het dyslexieprotocol.

melanchthon_kralingen_echt_mooij_fotografie-drukwerk-29LWOO: leerwegondersteuning
Leerlingen die een ‘lwoo-aanwijzing’ hebben, hebben moeite met taal en/of rekenen. Binnen het vmbo kunnen leerlingen op elke leerweg zo’n aanwijzing hebben. Om goed te kunnen functioneren op hun eigen niveau, hebben zij iets meer ondersteuning nodig voor taal (begrijpend lezen, spelling, technisch lezen) en/of rekenen. Deze beschikking wordt door de ondersteuningscoördinator, de heer J. Meester, aangevraagd bij ons samenwerkingsverband (KoersVO). Indien de leerling voldoet aan de criteria daarvoor en deze beschikking krijgt toegewezen, krijgt de school extra middelen om de leerling op maat te helpen.

Maar, wij houden niet van ‘stempeltjes’: elke leerling wordt geplaatst op het niveau dat het beste past bij hem of haar, wij hebben dus geen aparte lwoo-klas. Een leerling met een tl/mavo-advies zit dus in de tl-klas, ongeacht of hij of zij een lwoo-aanwijzing heeft. De ondersteuning die hij of zij nodig heeft vindt plaats binnen deze klas. Extra ondersteuning moet niet alleen afhankelijk zijn van geld, elke leerling heeft recht op de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Melanchthon heeft niet voor niets Haalt het beste in je naar boven als leus! De extra lwoo-gelden die de school krijgt, worden ingezet op verschillende manieren, zoals onder andere:

 • alle klassen zijn kleiner dan op veel andere scholen, dit varieert van 15 op bbl-niveau tot 25 in de mavo+-klas.
 • mentoren en vakdocenten krijgen extra faciliteiten om huiswerkbegeleiding en bijlessen te geven voor leerlingen die dat nodig hebben; dit hoort voor ons bij het onderwijs en is dus gratis!
 • alle klassen krijgen een extra uur taal en een extra uur rekenen in hun lesrooster.
 • wij bieden sova-trainingen aan (voor leerlingen die meer zelfvertrouwen of juist meer zelfbeheersing nodig hebben).
 • wij bieden faalangstreductietraingen aan.
 • waar nodig wordt een programma op maat gemaakt voor leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben.

Anti-pestbeleid
Ons streven is om een pestvrije school te zijn. We willen er samen voor zorgen dat leerlingen en docenten zich veilig en prettig voelen op school. Dat betekent dat we pesten proberen te voorkomen én dat we pesten stevig aanpakken. Het voorkomen van pesten doen we als volgt:img_9285

 • Er zijn in de school duidelijke afspraken. Deze afspraken hangen in de school en iedere mentor besteedt er aandacht aan in zijn/haar klas.
 • In de eerste weken van het schooljaar is er in alle jaren bijzondere aandacht voor positieve groepsvorming.
 • We werken met de methode Leefstijl (Aardig Vaardig), waarin pesten aan de orde komt.
 • We monitoren gevoelens van veiligheid en welzijn bij leerlingen door middel van vragenlijsten (SAQI) en mentorgesprekken.
 • We organiseren themaweken met ‘veiligheid’ en ‘pesten’ als onderwerp.
 • In de pauzes is er toezicht door docenten, maar ook door leerlingen zelf (Schoolwacht). Zij signaleren en bemiddelen waar nodig.
 • Op school worden sociale vaardigheidstrainingen gegeven (Rots & Water).Voor het aanpakken van pesten geldt het volgende:
 • Binnen Melanchthon is er een anti-pestbeleid. Daarin staat verwoord welke stappen we ondernemen als er gepest wordt. Uitgangspunt hierbij is het zogenaamde vijf sporenbeleid: de aanpak van pesten wordt via vijf ‘sporen’ gedaan, namelijk de gepeste, de pester, de klasgenoten, de medewerkers en de ouders. De directie wordt altijd op de hoogte gesteld en incidenten worden gemeld in ons registratiesysteem SOM.
 • Op onze school is de anti-pestcoördinator de heer J. Meester ([email protected]). Hij is het aanspreekpunt als het gaat om het voorkomen en aanpakken van pesten.

“Door “Mat’tie” heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen! Ik durf nu voor mezelf op te komen” – Reyyan

Sova-training
Wij vinden het niet alleen belangrijk om leerlingen te helpen met hun schoolwerk, maar ook om hen te begeleiden naar een volwaardig persoon, die na onze school klaar is om de volgende stappen te zetten in zijn of haar leven. Sommige leerlingen hebben daarvoor iets meer zelfvertrouwen nodig om zich staande te houden in een sociale situatie, terwijl anderen juist iets meer zelfbeheersing nodig hebben om niet in conflicten te geraken. In de onderbouw kunnen leerlingen deelnemen aan een sociale vaardighedentraining waarin ze hierin worden begeleid. Deze training heet Rots & Water en daarvoor zijn 3 collega’s getraind: de heer S. Ntoane, de heer T. Nguyen en mevrouw R. Gambier; zij verzorgen de trainingen. De selectie gebeurt op basis van onze observaties en het dossier van de leerling.

Faalangstreductietraining
Wij hebben op school twee faalangstreductietrainers geschoold. Zij kunnen leerlingen helpen die zich goed hebben voorbereid voor een toets, maar dan plotseling ‘dichtklappen’ en niks meer weten. Vaak is het de spanning voor zo’n toets, waardoor zij niet meer weten wat ze juist zo goed hebben geleerd.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Op het voortgezet onderwijs maken leerlingen belangrijke keuzes voor de toekomst van hun leven. Welke beroepssector kies ik, welke vakken horen daarbij, welke vervolgopleidingen zijn er binnen het mbo? Op deze vragen wordt antwoord gegeven door leerlingen vanaf leerjaar 1 hierin te begeleiden. Ze maken een digitaal portfolio in Qompas, krijgen in leerjaar 2 het vak PSO en ze doen bliksemstages in bedrijven. Onze decaan (mevrouw P.G.L. Römer) en de schoolloopbaancoach (mevrouw A. Doga) helpen u èn leerlingen bij deze belangrijke keuzes.

Examentraining
In het vierde leerjaar doen de leerlingen centraal examen. Als zij daarvoor slagen, hebben ze het felbegeerde diploma in hun zak! Dat is natuurlijk een ongelooflijk spannende tijd, die niet begint in leerjaar 4: al vanaf leerjaar 1 worden leerlingen voorbereid op het examen en in leerjaar 4 kunnen leerlingen ook deelnemen aan examentrainingen. Dat we hierin succesvol zijn, blijkt wel uit onze examenresultaten!

Schoolmaatschappelijk werk
Als leerlingen behoefte hebben aan iemand die naar hen luistert en hen helpt bij sociaal-emotionele problemen, dan kunnen ze drie dagen per week terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkster: mevrouw R. Gambier. We beschikken ook één dag per week over een schoolpsychologe en gedragswetenschapper: mevrouw H. Visser.

Intern ondersteuningsteam
Soms is het nuttig als een probleem van een leerling wordt besproken in het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam van de school bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de gedragswetenschapper en de schoolloopbaancoach. Samen denken zij na over wat de leerling nodig heeft. Dat kan zijn: een training, gesprekken, extra bijles, een onderzoek, een bepaalde aanpak in de klas of begeleiding buiten de school.

Zorgadviesteam
In het intern ondersteuningsteam wordt soms besloten dat een leerling ook besproken moet worden in het zorgadviesteam (ZAT), dit overleg vindt 6x per jaar plaats. De mensen van het intern ondersteuningsteam overleggen dan met professionals van buiten de school, zoals de schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, de onderwijsconsulent van KoersVO en soms de wijkagent. Uiteraard worden ouders altijd geïnformeerd als hun kind wordt besproken tijdens dit overleg.

Downloads

* Schoolplan Melanchthon 2016-2018
*
Algemeen Zorgplan
Schoolprofiel
* Anti-pestbeleid
Dyslexieprotocol / tijdpad
* Protocol medicijngebruik