Om een goede en veilige school te zijn, zijn regels en afspraken heel belangrijk. Melanchthon Kralingen is een strenge school, waar regels gelden èn worden nageleefd. Dat betekent niet dat je geen fouten kunt pedagogische-driehoek-mkrmaken, maar wij verwachten wel dat leerlingen leren van hun fouten en het dus niet nog een keer fout doen. De ezel en de steen, weet u wel…

Onze schoolregels staan vermeld in het schoolreglement en een korte samenvatting daarvan hangt in elk lokaal, in de ‘Kr8cht van Kralingen’, die daardoor elke dag, elke les zichtbaar is voor iedereen. Maar goed en respectvol met elkaar omgaan is niet alleen in regeltjes te vangen, het vereist ook gewoon gezond verstand en een goede opvoeding. Wij zien daarom de dynamische driehoek: kind – ouder – school als essentieel om op een goede manier met elkaar te kunnen samenwerken en samenleven. Om de les goed en ordelijk te kunnen opstarten gelden ook enkele afspraken. Die zijn ook in elk lokaal terug te vinden. Maar de belangrijkste leefregels vinden wij terug in de Bijbel; de regels die God voor ons heeft opgesteld zijn de leidraad voor ons dagelijks handelen!

Anti-pestbeleid
Wij hebben een hekel aan pesten en ons streven is daarom om een pestvrije school te zijn. We willen er samen voor zorgen dat leerlingen en docenten zich veilig en prettig voelen op school. Dat betekent dat we pesten proberen te voorkomen én dat we pesten stevig aanpakken. Het voorkomen van pesten doen we als volgt:Er zijn duidelijke gedragsregels in de school. Deze regels hangen in de school en iedere mentor besteedt er aandacht aan in zijn/haar klas.In de eerste weken van het schooljaar is er in alle jaren bijzondere aandacht voor positieve groepsvorming.

aardig-vaardig-2* We werken met de methode Leefstijl (Aardig Vaardig), waarin pesten aan de orde komt.

* We monitoren gevoelens van veiligheid en welzijn bij leerlingen door middel van vragenlijsten (SAQI) en mentorgesprekken.

* We organiseren themaweken met ‘veiligheid’ en ‘pesten’ als onderwerp.

* In de pauzes is er toezicht door docenten, maar ook door leerlingen zelf (Schoolwacht). Zij signaleren en bemiddelen waar nodig.

* Op school worden sociale vaardigheidstrainingen gegeven (Mat’tie-training).Voor het aanpakken van pesten geldt het volgende:

* Binnen Melanchthon is er een anti-pestbeleid. Daarin staat verwoord welke stappen we ondernemen als er gepest wordt. Uitgangspunt hierbij is het zogenaamde vijf sporenbeleid: de aanpak van pesten wordt via vijf ‘sporen’ gedaan, namelijk de gepeste, de pester, de klasgenoten, de medewerkers en de ouders. De directie wordt altijd op de hoogte gesteld en incidenten worden gemeld in ons registratiesysteem SOM.
* Op onze school is de anti-pestcoördinator de heer J. Meester ([email protected]). Hij is het aanspreekpunt als het gaat om het voorkomen en aanpakken van pesten.

Veilige schoolVeilige School
Onze school werd als één van de eerste scholen in Rotterdam door de Gemeente gecertificeerd als veilige school. Ook in 2015, bij de hercontrole, werd opnieuw vastgesteld dat wij aan alle punten voldoen (36 uit 36 punten) om weer het certificaat ‘Veilige School’ te mogen dragen. Het certificaat betekent niet dat er nooit iets gebeurt op onze school – helaas – maar wel dat de school duidelijke regels heeft, die goed worden nageleefd en worden gecommuniceerd met de betrokkenen. Wij zijn daar uiteraard zeer trots op, en zijn continu bezig om onze hoge standaard hierin te blijven uitdragen.
In 2019 heeft een re-audit plaatsgevonden. De auditor gaf aan dat hij onder de indruk was van de organisatie en de school, mooie en consistente gesprekken heeft gevoerd met schoolleiding, leerlingen, docenten, ouders en externen, waarin steeds hetzelfde beeld naar voren kwam: het is prettig om hier op school te zitten, de leerlingen worden gekend en gehoord en je mag hier jezelf zijn! Hij kon dus niet anders dan ons wederom het predicaat ‘Veilige School’ toe te kennen!

Schoolwacht
Een veilige school ben je niet ‘zomaar’ en het is in onze ogen ook niet alleen de verantwoordelijkheid van de schoolleiding en de docenten. Leerlingen en ouders dragen net zo goed bij aan de prettige sfeer op school en dus ook aan de veiligheid. Zo maken we onze leerlingen mede-verantwoordelijk voor hun omgeving; zij surveilleren ook tijdens de pauzes zichtbaar als schoolwacht. Begin van het schooljaar krijgt elke leerlingen een training, daarna word je in viertallen een week ‘schoolwacht’. De schoolwacht draagt een blauwe bodywarmer en spreken hun mede-schoolgenoten aan op rust, reinheid en regelmaat.

Christelijke schoolidentiteit
Melanchthon Kralingen is een open Christelijke school, dat wil zeggen dat ons onderwijs is gebaseerd op Bijbelse principes. Normen en waarden staan bij ons hoog in aanzien. Iedere leerling is welkom bij ons, ongeacht ras, culturele achtergrond, geloof, of geaardheid. Je mag jezelf zijn (‘Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij’) mits dit uiteraard niet botst met onze principes en schoolregels. Wij verwachten van elke Melanchthonner dat hij en zij onze schoolregels onderschrijft en naleeft en respect heeft voor elk ander in de school.

Downloads
* Schoolreglement
* Schoolgids
* Kr8cht van Kralingen
* Afspraken lesstart
* Anti-pestbeleid