Dag van de Leerplicht op onze school

Corona-virus
U hoort via de media de laatste tijd diverse berichten over het corona-virus. Wellicht maakt u zich zorgen, of heeft u vragen hierover.
Wij onderhouden nauw contact met de GGD en het RIVM over de actuele stand van zaken, die momenteel van dag tot dag aangepast of aangescherpt worden.
Op 15 maart heeft het kabinet besloten om alle scholen in Nederland te sluiten tot en met 6 april, deze maatregel is verlengd op 23 maart tot en met minstens de meivakantie. De leerlingen mogen dus in geen geval naar school komen, alleen als de ouders werkzaam zijn in een ‘vitaal beroep’ èn zij geen opvang kunnen regelen voor hun kind èn het kind geen ziekteverschijnselen heeft, kan hij of zij naar school komen. In alle andere gevallen blijft uw kind thuis, wij gaan ‘onderwijs op afstand’ (via ItsLearning en Microsoft Teams) proberen zo goed mogelijk te regelen…
Hieronder vindt u de informatiebrieven voor ouders, over hoe wij omgaan met de uitbraak van het corona-virus:
* RIVM: Veel gestelde vragen en antwoorden
* Rijksoverheid: overzicht vitale beroepen ten tijde van de uitbraak coronavirus
* Brief ouders: Brief ouders inzake de ontwikkelingen van het corona-virus (02-03-2020)
* Brief ouders (UPDATE): Brief ouders ontwikkeling coronavirus (13-03-2020)
* Brief ouders (UPDATE #2): Brief over crisisberaad openhouden en/of (deels) sluiten van scholen (15-03-2020 -14:00 uur)
* Brief ouders (UPDATE #3): Brief over besluit kabinet scholen te sluiten n.a.v. uitbraak coronavirus (15-03-2020 – 20:00 uur)
* Brief ouders (UPDATE #4): Brief over onderwijs op afstand
* Brief ouders leerjaar 4: Brief over afschaffen Centrale Schriftelijke (en Praktische) Eindexamensvoor ouders
* Brief leerlingen leerjaar 4: Brief over afschaffen Centraal Schriftelijke (en Praktische) Eindexamensvoor leerlingen van leerjaar 4
* Brief ouders en leerlingen: Brief ouders na verscherpte maatregelen en langere schoolsluitingvoor ouders en leerlingen van lj1, 2 en 3

 

Wij hopen natuurlijk dat alle leerlingen elke les op school kunnen volgen. Helaas zijn er soms omstandigheden die dat belemmeren, bijvoorbeeld ziekte. Om een goed overzicht te hebben van de afwezige leerlingen hanteren wij de volgende procedure:

Verzuim melden
De ouders/ voogd melden zieke leerlingen voor 09.00 uur bij de loge aan. Indien wij geen melding hebben ontvangen en de leerling is afwezig, wordt er na 09.00 u een sms-bericht (spijbel-sms) naar huis gestuurd met de melding dat de leerling niet conform het rooster op school is. Ouders worden dan verzocht alsnog contact met school op te nemen. Als wij geen bericht hebben ontvangen van de ouders over de afwezigheid van hun kind, wordt deze beschouwd als ‘ongeoorloofd’. Dit houdt in dat de leerling de gemiste lesuren (dubbel) moet inhalen. Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim zal een melding gedaan worden bij de afdeling leerplicht van de Gemeente Rotterdam.
Als leerlingen weer op school aanwezig zijn, leveren ze het door de ouders ondertekende “Absentie & Verlofformulier” in bij de conciërge op school. Ze ontvangen dan weer een leeg formulier voor een eventuele volgende afwezigheid.
U meldt uw kind afwezig via telefoonnummer: (010) 452 61 38

Te Laat Komen
Te Laat Komen is niet alleen storend voor de les die op dat moment wordt gegeven, maar wordt ook gezien als verzuim. Ouders informeren direct de school als een leerling te laat komt, maar een melding van ouders betekent niet perse dat het daarmee geoorloofd is. Als er een goede reden is voor het te laat komen, bijvoorbeeld na doktersbezoek, dan belt de ouder dit direct ’s ochtend door aan de school, maar dan zal het te laat komen niet worden gesanctioneerd. Indien het laat komen wordt veroorzaakt door overmacht, bijvoorbeeld forse vertraging van het openbaar vervoer, dan zullen we dit per incident beoordelen; wij gaan ervan uit dat een leerling zo vroeg van huis vertrekt dat enige tegenslag is ingecalculeerd.
In alle gevallen haalt een leerling die te laat komt een “te laat briefje” bij de loge; daar wordt beoordeeld of het geoorloofd is of ongeoorloofd. Bij ongeoorloofd te laat komen volgt een ‘knipje’ in de strippenkaart. Daarop staan ook – oplopend bij vaker te laat komen – welke sanctie volgt om het te laat komen terug te dringen.
Onze leerplichtambtenaar, mevrouw A. Nici, komt geregeld op school om preventief leerlingen te spreken die veelvuldig verzuimen en/of te laat komen. Dit om te voorkomen dat er uiteindelijk een officiële melding bij leerplicht gedaan moet worden. Ouders worden hierover uiteraard geïnformeerd.

Verlof
In bijzondere gevallen kan een leerling verlof krijgen. U kunt verlof aanvragen via het “Absentie & Verlof-formulier”. Daarbij moet ook altijd bewijs worden aangeleverd waaruit de reden en urgentie van de verlofaanvraag blijkt, bijvoorbeeld een rouw- of trouwkaart en/of een medische verklaring. Deze aanvraag moet – indien mogelijk – 6 weken van tevoren worden ingediend. Pas als de verlofaanvraag is goedgekeurd, kan een leerling de betreffende dag(en) missen. Gemiste lesstof en/of toetsen moeten worden ingehaald.
Voor de toekenning van de verlofaanvraag volgen wij de wettelijke kaders van de leerplichtwet (zie downloads hieronder).
Verlofaanvragen van meer dan 10 schooldagen kunnen wij niet in behandeling nemen; daarvoor kunt u een verzoek indienen bij leerplicht.

Downloads
*
Download hier de kaders van de leerplichtwet
* Verzuimprotocol leerplicht
* Beleidsregel ‘gewichtige omstandigheden verlof’