Ouderbijdrage

Ook dit schooljaar maken wij voor de inning van deze bijdrage gebruik van ‘WIS Collect’. ‘WIS Collect’ is een veilige online applicatie waarmee u zelf bepaalt of u gebruik maakt van iDeal, een overboeking of een automatische incasso in meerdere termijnen.

Vrijwillige bijdrage

De vrijwillige schoolbijdrage voor algemene kosten bedraagt in schooljaar 2019- 2020 € 55,-. voor alle leerjaren.

Bijdrage per klas

De aanvullende bijdragen per klas voor klasgebonden activiteiten zijn:

Klas 1 € 160,- waarvan € 95,-voor het kennismakingskamp

Klas 2 € 110,-  exclusief de kosten voor de sportdag: juni 2020 (*)

Klas 3 € 79,-  exclusief de kosten voor de sportdag: juni 2020 (*) en de werkweek: juni  2020 (**)

Klas 4 € 120,-

(*) De kosten voor de sportdag klas 2 + 3 zijn afhankelijk van de keuze van de leerling.

(**) De kosten voor de werkweek zijn afhankelijk van de keuze van de leerling: Belgische ardennen € 285,- of Engeland € 325,-

Toelichting

De school ontvangt van de overheid financiële middelen om het onderwijs aan te kunnen bieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvesting betalen.

Melanchthon staat voor onderwijs dat leerlingen bindt en boeit, waarin leerlingen worden uitgedaagd om ‘het beste in zichzelf naar boven te halen’ en waarin aandacht is voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Wij streven naar veilige scholen waarin de leerlingen zich gekend weten, waar ze zich thuis voelen, waar een positieve sfeer heerst en waarbij ouders/verzorgers zich betrokken voelen.

Om dit te kunnen realiseren zijn aanvullende activiteiten en diensten noodzakelijk die niet kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid ontvangt. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school, aan goede ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, atlassen of woordenboeken (klassensets) en aan goede communicatiemiddelen.

Toelichting op de ouderbijdrage

Deze activiteiten en diensten bieden wij aan voor alle leerlingen op elke vestiging en in elk leerjaar. Daarnaast kan er sprake zijn klas-gebonden activiteiten of diensten, zoals bijvoorbeeld een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen.

De bekostiging van de overheid is voor dit alles niet toereikend. We vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders van alle leerlingen. De klasgebonden kosten alleen bij de ouders van de leerlingen in de betreffende klas.

Reductie- en kwijtschelding

U zult begrijpen dat wanneer u ervoor kiest om deze vrijwillige bijdrage niet te betalen, uw kind uitgesloten kan worden van de extra activiteiten en diensten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het voor het onderwijs en de vorming van uw kind belangrijk is om te kunnen deelnemen, kan de school in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen. Meer informatie vindt u in de Reductie- en kwijtscheldingsregeling vrijwillige ouderbijdrage

Over de besteding van de ouderbijdragen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Elk schooljaar wordt voor uw kind/kinderen inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de ouderbijdrage is en uit welke onderdelen het bedrag is opgebouwd.

Doorlopende reisverzekering
Het onderwijs vindt ook steeds meer buiten school plaats, zelfs steeds meer in het buitenland. Daarom heeft Melanchthon een doorlopende reisverzekering afgesloten voor al haar medewerkers (waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen) en leerlingen.

Verzekerde hoe danigheid:  Excursies, reizen onder de vleugels van de onderwijsinstelling

Dekkingsgebied: Wereld

Condities:  Europeesche Verzekeringen algemene voorwaarden doorlopende reisverzekering

Eigen risico:  Nihil