Op de Melanchthon Business School vinden we leerlingbegeleiding erg belangrijk. Alle leerlingen hebben hun eigen mentor waar ze altijd bij terecht kunnen. Daarnaast hebben we een zorgcoördinator, een vertrouwenspersoon en een schoolmaatschappelijk werker. We hebben goede contacten met organisaties buiten de school die gericht zijn op het welzijn van jongeren, zoals jongerenwerk en de wijkagent.

Dyslexie
Er wordt aan het begin van het schooljaar een dyslexiescreening gehouden onder alle leerlingen.
Als je dyslectisch bent, houdt iedere docent daar rekening mee. Je krijgt een dyslexiepas. Op deze pas staat dat je recht hebt op extra tijd bij de toetsen en, indien nodig, remedial teaching.

Extra ondersteuning rekenen en taal.
Iedere leerling kan gebruik maken van extra ondersteuning voor rekenen en taal. Om de leerlingen hierbij te ondersteunen, hebben we het programma Got it. Met dit programma werk je op het niveau dat je aan kunt. Hiernaast krijgen alle leerlingen een lesuur rekenen.

Medicijnprotocol.
Indien leerlingen tijdens schooltijd bijzondere medische zorg nodig hebben (o.a. medicatie) dan handelen wij volgens ons:
Protocol medisch handelen en medicijngebruik

Sociale veiligheid
Bij Melanchthon pakken we pesten aan volgens ons Melanchthon anti-pestbeleid 2017
Meer hierover kunt u hier nalezen: Praktische handreiking bij Melanchthon anti-pestbeleid 2017

Huiswerkbegeleiding
Op onze school hebben we een ervaren groep docenten die leerlingen ondersteunt bij het plannen, maken en leren van het huiswerk. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens de mentorles, maar ook tijdens de overige lessen geven de docenten aan hoe de aangeboden stof voor hun vak het beste geleerd kan worden.
Aansluitend is er het verplichte huiswerkbegeleidingsuur.
Hiernaast krijgen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor een vak eens per week deze ondersteuning tijdens het zg. vakflexuur.

Studievoortgang
Natuurlijk zijn er regelmatig leerlingbesprekingen waarbij de lesgevenden, de mentoren, het afdelingshoofd en de zorgcoördinator overleggen over de studievoortgang en het welbevinden van de leerling. Zo kunnen we meteen actie ondernemen als dat nodig is.

Remedial teaching
Leerlingen die problemen hebben met lezen, spelling of rekenen krijgen in kleine groepen extra steunlessen Nederlands.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen. Onze zorgcoördinator is mevrouw C. Heetland, [email protected]

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk en schoolverpleegkundige zijn beschikbaar bij problemen die niet van onderwijskundige aard zijn, en die niet door de mentor of de teamleider zijn op te lossen.

Vertrouwenspersoon
Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen kunnen ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen. Op Melanchthon Business School is de vertrouwenspersoon mevrouw J. Rothuizen, [email protected]