Overgangsnormen
Doorstroom van klas 1 naar klas 2 is in principe drempelloos. Het eindrapport is meer
een voortgangsrapport. Leerlingen kunnen wél van niveau veranderen door
bijvoorbeeld langdurige absentie, of gebrek aan motivatie en inzet. Uiteindelijk beslist
de docentenvergadering hierover.

Van klas 2 naar klas 3
Voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg
gelden de volgende overgangsnormen:
Bevorderen met maximaal 2 onvoldoende punten. Het totale aantal punten voor
Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 18 zijn.
Een 5 is één onvoldoende punt, een 4 telt voor twee onvoldoende punten en zo verder.
De docentenvergadering besluit uiteindelijk of een leerling wel of niet overgaat.

Van klas 3 naar klas 4
Voor alle leerwegen geldt dat er wordt bevorderd met maximaal 2 onvoldoende
punten in het (examen)pakket. In totaal mogen er maximaal 3 onvoldoende punten
op het rapport staan.
Van een niet gekozen vak, mag 1 onvoldoende punt in mindering worden gebracht.

Aandachtspunten:
• Voor leerjaar 3 en 4 geldt dat alle onderdelen van het Programma van
Toetsing en Afsluiting naar behoren moeten zijn vervuld.
• De exameneisen geven aan dat een leerling voor het Centraal Eindexamen
minstens een 5.5 moet halen!
• Voor alle klassen en leerwegen geldt dat de docentenvergadering beslist bij
meer dan het toegestane aantal onvoldoende punten. Er wordt dan altijd
gekeken naar houding, inzet en motivatie van de leerling

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren