De decaan op Melanchthon-Schiebroek

Op onze vestiging zijn twee decanen werkzaam. Mevrouw M. Fränzel als decaan onderbouw en de heer drs. G.A. Weck als decaan bovenbouw. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen bij het kiezen van een profiel  of bij het kiezen van een studie na de middelbare schoolopleiding aan Melanchthon.

Profielkeuze

In de derde klas van het havo en het vwo moeten leerlingen een profiel kiezen. Daarbij kunnen zij de keuze maken uit Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Om de leerlingen te helpen bij deze belangrijke keuze organiseert de decaan onderbouw de profielkeuzeweek. In deze week krijgen de leerlingen voorlichting over alle belangrijke zaken die met de profielen en keuzevakken te maken hebben. Daarnaast worden er in het derde jaar diverse bezoeken aan het hoger beroepsonderwijs en de universiteit georganiseerd. Op deze manier kunnen de leerlingen alvast een “kijkje in de toekomst nemen”. Voor ouders wordt er zowel voor havo als vwo een aparte voorlichtingsavond georganiseerd.

Oriëntatie op de vervolgstudie

Vanaf de vierde klas van het havo of het vwo moeten leerlingen zich gaan oriënteren op een vervolgstudie in het Hoger Onderwijs. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke studiekeuze bij de leerling en zijn ouders. De decaan kan hierbij echter de nodige ondersteuning bieden. Via de weekmail krijgen de leerlingen uit de bovenbouw regelmatig nieuws over open dagen en meeloopdagen aan hbo en universiteit. Daarnaast geeft de decaan in de mentorles klassikale voorlichting over belangrijke studiezaken. Voor meer intensievere begeleiding is er uiteraard ook de mogelijkheid van een individueel decaangesprek. In dat gesprek gaat de decaan samen met de leerling kijken naar interesses, voorkeuren, talenten en mogelijkheden voor het volgen van een studie.

Bezoek aan hoge scholen en universiteiten

De laatste jaren lijkt het kiezen van de juiste vervolgstudie moeilijker dan ooit te worden. Dit heeft aan de ene kant te maken met de enorme rijkdom aan mogelijke studies in het hoger onderwijs en aan de andere kant met maatregelen van de kant van de overheid met betrekking tot studieduur en studiefinanciering. Om onze leerlingen enigszins wegwijs te maken in het doolhof van de studiekeuze organiseert de decaan vanaf de vierde klas regelmatig bezoeken aan het hoger onderwijs. Zo hebben we de afgelopen jaren met de diverse leerjaren een bezoek gebracht aan de Hogeschool Rotterdam, Inholland Rotterdam, de Haagse Hogeschool, de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden. Ook de Studiebeurs Rotterdam staat jaarlijks op het programma. Verder hebben we het afgelopen schooljaar een grote studievoorlichtingsdag voor de bovenbouw vwo georganiseerd. Dit schooljaar zijn wij in samenwerking met Inholland Rotterdam en de EUR gestart met het aanbieden van studiekeuzeworkshops aan geïnteresseerde leerlingen uit de eindexamenklassen.

Door het organiseren van bovenstaande activiteiten hopen wij de leerlingen op een goede manier voor te bereiden op het kiezen van het juiste profiel en een geschikte vervolgstudie. Uiteraard is het daarbij van groot belang dat ook ouders en leerlingen zich actief opstellen. Het goed doorlopen van een keuzeproces kost vaak veel tijd. Het is van belang dat die tijd ook echt genomen wordt.

Wilt u meer weten over het decanaat in het algemeen of over de profielkeuze of studiekeuze van uw kind dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak met een van de decanen maken. Zij zijn bereikbaar op onderstaande mailadressen.

 

Mevrouw M. Fränzel                                    De heer drs. G.A. Weck

Decaan onderbouw                                     Decaan bovenbouw

[email protected]                          [email protected]