Voor nadere informatie klik op onderstaande woorden.

Financien

Schoolboeken

De overheid financiert de schoolboeken.
Melanchthon Schiebroek heeft een eigen schoolboekenfonds voor alle opleidingen in de onderbouw en bovenbouw. De boeken in het boekenfonds worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen. In het boekenpakket zitten zowel werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden als boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd.

Uiteraard is het de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Schade aan de boeken moet aan het eind van het jaar worden vergoed. Hetzelfde geldt bij het kwijtraken van boeken.

In het reglement boekenfonds zijn het gebruik en de deelname aan het boekenfonds beschreven.

Reglement Boekenfonds

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overzicht van de extra activiteiten en diensten die de school biedt aan uw kind en welke bijdrage wij daarvoor van u vragen.

Toelichting
De school ontvangt van de overheid financiële middelen om het onderwijs aan te kunnen bieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvesting betalen.

Melanchthon staat voor onderwijs dat leerlingen bindt en boeit, waarin leerlingen worden uitgedaagd om “het beste in zichzelf naar boven te halen” en waarin aandacht is voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Wij streven naar veilige scholen waarin de leerlingen zich gekend weten, waar ze zich thuis voelen, waar een positieve sfeer heerst en waarbij ouders/verzorgers zich betrokken voelen.

Om dit te kunnen realiseren zijn aanvullende extra activiteiten en diensten noodzakelijk die niet kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid ontvangt. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school, aan goede ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, atlassen of woordenboeken (klassensets) en aan goede communicatiemiddelen. Deze activiteiten en diensten bieden wij aan voor alle leerlingen op elke vestiging en in elk leerjaar. Daarnaast kan er sprake zijn van klassengebonden activiteiten of diensten, zoals bijvoorbeeld een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen.

De bekostiging van de overheid is voor dit alles niet toereikend. We vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders van alle leerlingen. De klassengebonden kosten alleen bij de ouders van de leerlingen in de betreffende klas.

Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt. Wij geven hier nadrukkelijk aan dat het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage het deelnemen aan onderwijs niet belemmert. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de wijze van heffing en de hoogte van het bedrag.

U zult begrijpen dat wanneer u er voor kiest om deze vrijwillige bijdrage niet te betalen, uw kind uitgesloten kan worden van de extra activiteiten en diensten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het voor het onderwijs en de vorming van uw kind belangrijk is om te kunnen deelnemen, kan de school in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen. Informatie hierover vindt u op onze website.

Over de besteding van de ouderbijdragen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Elk schooljaar wordt voor uw kind/kinderen inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de ouderbijdrage is en uit welke onderdelen het bedrag is opgebouwd. Deze specificatie en een model van de ouderbijdrage vindt u hieronder.

toelichting-ouderbijdrage
Reductie- en kwijtscheldingsregeling vrijwillige ouderbijdrage

Toelichting Ouderbijdrage

Toelichting
Uit de ‘algemene bijdrage schoolkosten’ worden de volgende schoolkosten betaald.

1. Extra lesgerelateerde activiteiten
Kosten die worden gemaakt om in de lessituatie iets extra’s te kunnen doen.
Bijvoorbeeld het bekijken van een film op school of een expert uitnodigen in de klas. Daarnaast zijn dit de kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor activiteiten die horen bij de christelijke identiteit van onze school, zoals vieringen rondom feestdagen. Melanchthon is aangesloten bij CVO en betaalt daarvoor een bijdrage. CVO behartigt de belangen van het Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving.

2. Verzekeringen
De school betaalt voor alle leerlingen een collectieve scholierenongevallenverzekering. De premie voor deze verzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage. Deze verzekering is van kracht tijdens de schoolactiviteiten, en tijdens één uur hiervoor of hierna. Het is een ongevallenverzekering en géén zogeheten W.A.verzekering (wettelijke aansprakelijkheid). De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld aan een bril of kleding).

3. Leermiddelensets op school
De leerlingen maken op school gebruik van woordenboeken, atlassen en andere naslagwerken. Daartoe dienen klassikale sets aangeschaft te worden. Leerlingen werken op werkplekken en in de mediatheek in de school. Het realiseren en in stand houden daarvan brengt kosten met zich mee. Ten behoeve van het onderwijs worden kopieën gemaakt, ook daarvoor worden kosten gemaakt.

4. Buitenlesactiviteiten
Culturele- en sportieve activiteiten dragen volgens ons bij aan vorming van onze leerlingen. Denk aan bedrijfsbezoeken, sportdagen en andere sportieve activiteiten, maar ook bijvoorbeeld aan een schoolfeest/diplomering.

5. ICT-voorzieningen
De leerlingen maken op school gebruik van computers en printers, van specifieke lesprogramma’s welke door de school betaald worden maar ook van een nieuwe snellere internetverbinding, het Officepakket en een Melanchthon-e-mailadres.

6. Communicatie
Hieronder vallen onder andere het webportaal voor leerlingen/ouders, (student.melanchthon.nl) maar ook alle communicatie naar ouders zoals nieuwsbrieven en het onderhouden van een informatieve website.

Tegemoetkoming schoolkosten

U kunt als ouder – of als leerling van 18 jaar en ouder – een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de overheid. Of u de tegemoetkoming krijgt en hoe hoog dit bedrag is, hangt onder meer af van uw inkomen, de leeftijd van uw kind en welk onderwijs uw kind volgt.

Alles over deze tegemoetkoming vindt u op www.ib-groep.nl. Op de website van DUO-IB Groep (Dienst Uitvoering Onderwijs – Informatie Beheer Groep) kunt u ook het aanvraagformulier invullen en printen. U kunt ook bellen met de DUO Infolijn, telefoon 050 599 77 55.

Stichting Meedoen in Rotterdam

Ouders die onvoldoende middelen hebben om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bekostigen of voorfinancieren kunnen contact opnemen met de Stichting Meedoen in Rotterdam. Meer informatie over de werkwijze van deze stichting vindt u op www.meedoeninrotterdam.nl

Het adres van de stichting is:
Stichting Meedoen in Rotterdam
Postbus 21457
3001 AL Rotterdam
Telefoon 010-240 01 89

Verzekeringen

Waar zoveel mensen ingespannen bezig zijn, kan er wel eens iets mis gaan. Gelukkig komt het zelden voor dat er een ongeluk gebeurt. Voor de gevolgen heeft de school een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Ongevallenverzekering


De ongevallenverzekering verzekert alle betrokkenen bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. Deze verzekering is van kracht tijdens de schoolactiviteiten en gedurende één uur ervoor en erna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van die schoolactiviteiten vergt.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar: hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten.

Aanvullende verzekering
Op Melanchthon Schiebroek kunt u tegen geringe kosten per jaar een aanvullende verzekering afsluiten (verschillende opties, zie www.rhvo.nl) voor schade – waaronder diefstal – aan kleding of andere eigendommen van uw kind tijdens schooluren of activiteiten van school.

Doorlopende reisverzekering

Het onderwijs vindt ook steeds meer buiten school plaats, zelfs steeds meer in het buitenland. Daarom heeft Melanchthon een doorlopende reisverzekering afgesloten voor al haar medewerkers (waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen) en leerlingen.

Verzekerde hoedanigheid

Excursies, reizen onder de vleugels van de onderwijsinstelling

Dekkingsgebied

Wereld

Condities

Europeesche Verzekeringen algemene voorwaarden doorlopende reisverzekering

Eigen risico

Nihil