Het bezoeken van een school gaat gepaard met kosten. Melanchthon Wilgenplaslaan probeert deze kosten zoveel mogelijk tot een minimum te beperken. Op deze pagina vindt u per onderwerp meer informatie over deze kosten. Tevens vindt u een link naar de Stichting Meedoen die u kan bestaan bij het betalen van de schoolkosten.

FINANCIEN

Schoolboeken

Melanchthon Wilgenplaslaan beschikt over een eigen schoolboekenfonds voor alle opleidingen in de onder- en bovenbouw. De boeken in het boekenfonds worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen. In het boekenpakket zitten zowel werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden als boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd. Aan het gebruik van de boeken zijn voor de ouders geen kosten verbonden.

Uiteraard is het de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Schade aan de boeken moet aan het eind van het jaar worden vergoed. Hetzelfde geldt voor het kwijtraken van boeken. De inkomsten en uitgaven voor het boekenfonds worden jaarlijks verantwoord in de afrekening. Ouders die in de medezeggenschapsraad zitten, krijgen deze stukken ter inzage en kunnen vragen stellen over het beheer en gebruik van het boekenfonds.

Reglement boekenfonds

Ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid financiële middelen om het onderwijs aan te kunnen bieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvesting betalen. Melanchthon Wilgenplaslaan wil leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun start in de maatschappij.

Om dit te kunnen realiseren zijn aanvullende extra activiteiten en diensten noodzakelijk die niet kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid ontvangt. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school, aan goede ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, atlassen of woordenboeken (klassensets) en aan goede communicatiemiddelen. Deze activiteiten en diensten bieden wij aan voor alle leerlingen en in elk leerjaar. Daarnaast kan er sprake zijn van klasgebonden activiteiten of diensten, zoals bijvoorbeeld een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten verschillen per leerjaar.

De bekostiging van de overheid is voor dit alles niet toereikend. We vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders van alle leerlingen. De klasgebonden kosten alleen bij de ouders van de leerlingen in de betreffende klas.

Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt. Wij geven hier nadrukkelijk aan dat het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage het deelnemen aan onderwijs niet belemmert. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de wijze van heffing en de hoogte van het bedrag.

U zult begrijpen dat wanneer u er voor kiest om deze vrijwillige bijdrage niet te betalen, uw kind uitgesloten kan worden van de extra activiteiten en diensten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het voor het onderwijs en de vorming van uw kind belangrijk is om te kunnen deelnemen, kan de school in bijzondere situaties een betalingsregeling treffen.

Over de besteding van de ouderbijdragen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Elk schooljaar wordt voor uw kind/kinderen inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de ouderbijdrage is en uit welke onderdelen het bedrag is opgebouwd. Deze specificatie en een model van de ouderbijdrage vindt u hieronder.

De ouderbijdrage is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

* Verzekeringen

* Extra lesgevende activiteiten

* Kluishuur

* Leermiddelensets op school

* Buitenlesactiviteiten

* Sommige excursies

* ICT-voorzieningen

* Bijdrage communicatie/hulpmiddelen

* Kamp (leerjaar 2)

* Gevulde etui tekenen & rekenmachine (leerjaar 1)

* Bijdrage gymkleding (leerjaar 1)

 

In 2016/2017 is de ouderbijdrage per leerjaar:

Leerjaar 1: Algemeen € 79,00 + Klasgebonden € 59,50 = Totaal € 138,50 (inclusief gevulde etui tekenen, rekenmachine, gymkleding, kluispasje)

Leerjaar 2: Algemeen € 79,00 + Klasgebonden € 107,00 = Totaal € 186,00 (inclusief werkweek Esbeek en kluispasje)

Leerjaar 3: Algemeen € 79,00 + Klasgebonden € 17,00 = Totaal € 96,00 (inclusief kluispasje)

Leerjaar 4: Algemeen € 79,00 + Klasgebonden € 32,00 = Totaal € 111,00 (inclusief examenkosten)

Tegemoetkoming schoolkosten

U kunt als ouder of als leerling van 18 jaar en ouder een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de overheid. Of u de tegemoetkoming krijgt en hoe hoog dit bedrag is, hangt onder meer af van uw inkomen, de leeftijd van uw kind en welk onderwijs uw kind volgt.

Alles over deze tegemoetkoming vindt u op www.ib-groep.nl. Op de website van DUO-IB Groep (Dienst Uitvoering Onderwijs – Informatie Beheer Groep) kunt u ook het aanvraagformulier invullen en printen. U kunt ook bellen met de DUO Infolijn, telefoon 050 599 77 55.

Stichting Meedoen in Rotterdam

Ouders die onvoldoende middelen hebben om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bekostigen of voorfinancieren kunnen contact opnemen met de Stichting Meedoen in Rotterdam. Meer informatie over de werkwijze van deze stichting vindt u op www.meedoeninrotterdam.nl

Het adres van de stichting is:
Stichting Meedoen in Rotterdam
Postbus 21457
3001 AL Rotterdam
Telefoon 010-240 01 89

Verzekeringen

Doorlopende reisverzekering

Het onderwijs vindt ook steeds meer buiten school plaats, zelfs steeds meer in het buitenland. Daarom heeft Melanchthon een doorlopende reisverzekering afgesloten voor al haar medewerkers (waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen) en leerlingen.

Verzekerde hoedanigheid Excursies, reizen onder de vleugels van de onderwijsinstelling
Dekkingsgebied Wereld
Condities Europeesche Verzekeringen algemene voorwaarden doorlopende reisverzekering
Eigen risico Nihil

Sportkleding

Het is belangrijk dat de leerlingen sporten in sportkleding van de school. In leerjaar 1 komen de leerlingen op school en betaald u via de vrijwillige ouderbijdrage tien euro voor het sporttenue. Wanneer een leerling een nieuw tenue nodig heeft dan kan dit op school bij de sportdocent gekocht worden. De leerling dient contant geld mee te nemen. De kosten voor het sporttenue: shirt: €20,-  broekje: €10,-.