Als school willen we, net als ouders, graag dat onze leerlingen hun diploma halen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat leerlingen het naar hun zin hebben op school, vrienden maken en dingen leren die ze nodig hebben in het leven. Iedere leerling is anders en dat betekent dat iedere leerling zijn eigen ontwikkeling doormaakt. Soms is daar extra begeleiding bij nodig.

Eigen plan en mentoraat
De begeleiding van een leerling begint bij de mentor; hij/zij heeft een belangrijke positie binnen de school. Elke klas heeft een mentor. Gedurende het hele schooljaar zal de mentor uw kind begeleiden.
Aan het begin van elk schooljaar maakt iedere leerling voor zichzelf een ontwikkelings-perspectiefplan, (OPP-light). In dat plan komt te staan welk diploma een leerling wil halen, wat de doelen zijn voor het komende schooljaar en wat de leerling nodig heeft om die doelen te bereiken. Het OPP-light wordt meerdere malen per jaar besproken met ouders.
Als een leerling problemen heeft die het leren in de weg staan, is de mentor de eerste persoon bij wie de leerling terecht kan. De mentor bespreekt de problemen met de leerling en neemt, als dat nodig is, contact op met ouders. De mentor kan ook overleggen met de teamleider of de zorg coördinator of het probleem bespreken met andere docenten in een leerlingbespreking.

Het Ondersteuningsteam
Soms is het nodig dat de situatie van een leerling wordt besproken in het ondersteuningsteam.
De leden van het Ondersteuningsteam denken na en bespreken met elkaar wat de leerling nodig heeft. Dat kan zijn: een training, gesprekken, extra bijles, een onderzoek, een bepaalde aanpak in de klas of begeleiding buiten de school.
Soms is het nodig om ook externe partijen te betrekken. Er vindt dan overleg plaats met professionals van buiten de school, zoals de schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, het wijkteam en soms met de wijkagent. Er kan ook contact gelegd worden met de onderwijsconsulent van ons samenwerkingsverband KoersVO. Dit zal altijd in overleg met de leerling en met u als ouders gebeuren.

Het ondersteuningsteam bestaat uit :
• Schoolmaatschappelijk werk: de heer S. Klaasen en mevrouw A. van den Bos
• Schoolloopbaan coach: mevrouw S. Kesarlal
• Schoolpsycholoog: mevrouw V. Vergunst
• Medewerkers Ouderbetrokkenheid: mevrouw Z. Nazoume
• Ondersteuningscoördinator: mevrouw S. Kesarlal

Trainingen
In onze school hebben we trainingen voor leerlingen, gericht op het verder ontwikkelen van hun (sociale) vaardigheden.
• Empowermenttraining
• Examenvreestraining
• Weerbaarheidstraining
• Aandacht training (mindfulness)
• Rots & Water
Zo nodig kan er ook aandacht besteed worden aan leerlingen die faalangstig zijn.
De school besteedt tevens aandacht aan thema’s zoals: het omgaan met sociale media en het tegengaan van pestgedrag. Tevens is er aandacht voor actuele thema’s, zoals: sexting, loverboys, en dergelijke.

Gesprekken
Als het nodig is zijn er gesprekken met de zorg coördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolpsycholoog, de schoolloopbaancoach of de medewerker ouderbetrokkenheid. Dat kan bijvoorbeeld gaan over onzekerheid, moeite met concentreren, snel boos worden, verdrietig zijn, moeite hebben met samenwerken, problemen thuis of incidenten. Vanzelfsprekend worden de ouders worden hierbij betrokken.

Pesten
Pesten komt helaas op iedere school voor, dus ook op Melanchthon Wilgenplaslaan. Pesten is een vorm van geweld, gebeurd op verschillende manieren en kan ernstige gevolgen hebben. Bij pesten zijn er verschillende rollen te weten de pester, gepeste, de meelopers en de kinderen die niets doen tegen presten. Melanchthon Wilgenplaslaan wil een school zijn waar kinderen, ouders en medewerkers zich zo zijn en veilig mogelijk voelen. Als kinderen en medewerkers zich veilig voelen, kan dit ten goede komen van de schoolprestaties en het contact tussen de leerlingen. Om deze reden wil Melanchthon Wilgenplaslaan pesten voorkomen en bestrijden. Dit doen we samen met de leerlingen, ouders en de medewerkers van school. Melanchthon Wilgenplaslaan heeft 2 medewerkers die opgeleid zijn tot anti pest coördinator. Zij zijn samen met de mentoren het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s.

Op de pagina downloads vindt u de meest recente versie van het “Veilig naar school” beleid.

Melanchthon Wilgenplaslaan heeft twee medewerkers die opgeleid zijn tot veiligheidscoördinatoren. Zij zijn samen met de mentoren het aanspreekpunt voor leerlingen, de ouders en de medewerkers.
De veiligheidscoördinatoren van Melanchthon Wilgenplaslaan zijn:
– De heer Doughlaj
– Mevrouw Maie

Dyslexie
Voor leerlingen met dyslexie geldt dat zij een dyslexiepas krijgen. Daarop staat wat hun rechten en plichten zijn. In overleg met leerling en ouders wordt er gewerkt met extra tijd en softwareprogramma’s. Een dyslexiepas wordt altijd ‘op maat’ gemaakt. De officiële dyslexieverklaring wordt in het schooldossier opgenomen.

In de eerste klas vindt een dyslexiescreening plaats (volgens protocol dyslexie VO); leerlingen die moeite hebben met technisch lezen en spellen worden onderzocht. Besloten kan worden dat de leerling een aantal maanden extra begeleiding krijgt (in een klein groepje) op het gebied van technisch lezen en spellen. Na de begeleiding wordt gekeken of de leerling vooruitgegaan is. De begeleider overlegt met de mentor en de schoolpsycholoog of een onderzoek naar dyslexie nodig is. Dit zal in overleg met de ouders gebeuren. Het dyslexieprotocol kan worden opgevraagd bij de zorg coördinator.

Dyscalculie
Op school is een reken coördinator aanwezig. Wanneer een leerling opvalt tijdens de rekenlessen vanwege een grote achterstand die na veel oefenen blijft bestaan, overlegt de reken coördinator met de schoolpsycholoog. De schoolpsycholoog kan onderzoek doen naar dyscalculie. Dit zal in overleg met de leerling en de ouders gebeuren.

Medicijngebruik
Sinds 2015 is het niet meer toegestaan dat de medewerkers van de school medicatie aan leerlingen verstrekken. Het protocol Medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen is hierbij van toepassing.

Op de pagina downloads vindt u de meest recente versie van het protocol medisch handelen.

Wilt u meer weten over leerlingbegeleiding? Neem dan contact op met de mentor, de ondersteuningscoördinator of met de leerjaarcoördinator van het leerjaar van uw zoon of dochter.

Stel een vraag of meld een leerling aan

Bezoek onze open dag