Het geven van onderwijs gaat gepaard met kosten. Melanchthon Wilgenplaslaan probeert deze kosten zoveel mogelijk tot een minimum te beperken.

Schoolboeken
Melanchthon Wilgenplaslaan beschikt over een eigen schoolboekenfonds voor alle opleidingen in de onder- en bovenbouw. De boeken in het boekenfonds worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen. In het boekenpakket zitten zowel werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden als boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd. Aan het gebruik van de boeken zijn voor de ouders geen kosten verbonden.

Uiteraard is het de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Schade aan de boeken moet aan het einde van het schooljaar worden vergoed. Hetzelfde geldt voor het kwijtraken van boeken.

Vrijwillige ouderbijdrage
Als school willen we meer bieden dan wettelijk vereist is. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken en de talenten van de leerling meer tot hun recht te laten komen.
Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school.

De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas niet toereikend om dit alles mogelijk te maken. Daarom vragen wij van alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te kunnen betalen.

Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd. Een overzicht van de kosten per opleiding wordt aan het begin van het schooljaar voor ouders beschikbaar gesteld. De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze bijdrage betalen.

Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating tot de school en het deelnemen aan het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert. Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt.

WIS collect

De facturering voor de vrijwillige ouderbijdrage verloopt via het programma WIS collect. Na de start van het schooljaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s), op het bij de school bekende emailadres, een e-mail van WIS collect. Via deze e-mail kunnen de ouder(s)/verzorger(s) rechtstreeks met onder andere iDEAL de rekening betalen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen kiezen wat en of ze willen betalen en of ze dit bijvoorbeeld in termijnen mogen doen.

De vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar

  • Leerjaar 1: € 129,50
  • Leerjaar 2: € 203,50
  • Leerjaar 3: € 118,50
  • Leerjaar 4: € 118,50

Sportkleding
Het is belangrijk dat de leerlingen sporten in sportkleding van de school. In leerjaar 1 komen de leerlingen op school en betaalt u via de vrijwillige ouderbijdrage € 20,- voor het sporttenue. Wanneer een leerling een nieuw tenue nodig heeft dan kan dit op school bij de sportdocent gekocht worden. De leerling dient contant geld mee te nemen. De kosten voor het sporttenue: shirt: € 20,-  broekje: € 10,-.

Stichting Meedoen Rotterdam
Ouders die onvoldoende middelen hebben kunnen contact opnemen met de Stichting Meedoen in Rotterdam. Meer informatie over de werkwijze van deze stichting vindt u op www.meedoeninrotterdam.nl

Het adres van de stichting is:
Stichting Meedoen in Rotterdam
Postbus 21457
3001 AL Rotterdam
Telefoon 010-240 01 89

Vanaf 18 maart t/m 1 april kan dagelijks worden aangemeld voor leerjaar 1. Maak alvast een afspraak!

Benieuwd naar onze school? Kom langs of bekijk onze promotievideo met Guillaumey en Candace!