Ouderklankbordgroep
Melanchthon MAVO Schiebroek heeft een enthousiaste ouderklankbordgroep.

Elke zes weken vergaderen 12 ouders/verzorgers van leerlingen uit alle leerlagen met de directie van de school over het onderwijs op school en over jongeren binnen en buiten de school.

Deze uitwisseling van ervaringen, gedachten en ideeën worden door zowel de ouders als directie erg belangrijk gevonden. Gezamenlijk hopen zij door informatie uit te wisselen beter in te spelen op gebeurtenissen om hun leerlingen en kinderen beter te begeleiden. Jaarlijks organiseert de klankbordgroep een thema-avond voor alle ouders van de school.

Medezeggenschapsraad
Aan Melanchthon is een medezeggenschapsraad verbonden. Elke vestiging kent een deelraad. Op Melanchthon MAVO Schiebroek bestaat deze deelraad uit twee personeelsleden, een lid van de ouderraad en een leerling.

De voorzitter van de deelraad neemt ook zitting in de gMR. De gMR is samengesteld uit docenten, ouders en leerlingen van de acht Melanchthonvestigingen in Rotterdam en Lansingerland. Vanuit deze groep wordt de MR van Melanchthon vertegenwoordigd in de GMR van het CVO.

Voor zijn activiteiten is de MR gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen en de uitwerking daarvan staat in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Afhankelijk van de aard van stukken, heeft de MR advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de algemene directie. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die de school betreffen spreken en de directie van advies dienen.

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden