Ouderklankbordgroep
Melanchthon MAVO Schiebroek heeft een enthousiaste ouderklankbordgroep.

Elke zes weken vergaderen 12 ouders/verzorgers van leerlingen uit alle leerlagen met de directie van de school over het onderwijs op school en over jongeren binnen en buiten de school.

Deze uitwisseling van ervaringen, gedachten en ideeën worden door zowel de ouders als directie erg belangrijk gevonden. Gezamenlijk hopen zij door informatie uit te wisselen beter in te spelen op gebeurtenissen om hun leerlingen en kinderen beter te begeleiden. Jaarlijks organiseert de klankbordgroep een thema-avond voor alle ouders van de school.

Aan Melanchthon is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit 32 leden. De helft daarvan wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders en een kwart door en uit de leerlingen. Alle vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door één of meer personeelsleden en kunnen vertegenwoordigd zijn door ouders en/of leerlingen. Ook het onderwijs ondersteunend personeel is vertegenwoordigd.

Voor zijn activiteiten is de MR gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen en voor de uitwerking daarvan in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Afhankelijk van de aard van stukken, heeft de MR advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de algemene directie. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die de school betreffen spreken en de directie van advies dienen.

Verder is de MR van Melanchthon, volgens met medezeggenschapsstatuur van CVO, vertegenwoordigd in de GMR van het CVO.

Molenvijverles

Molenvijverles

LO2, Muziek en tekenen

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden