Sinds 2013 mogen wij in een mooi ‘klassiek’ gebouw passend in de buurt lesgeven aan jongeren. Lesgeven doen we al jaren en we zullen dat ook blijven doen, zoals we dat altijd deden.

De wereld beter maken
Wij geloven dat onze leerlingen de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Als docenten en ouders/verzorgers ondersteunen we hen hierbij. We verwachten dan ook dat ouders/verzorgers tijd maken om hun kind te helpen bij het leren.

De klas als basis
Wij bieden degelijk, traditioneel, klassikaal onderwijs. Docenten geven onderwijs in klassen van maximaal dertig leerlingen. Wij zien de klas als een sociale eenheid: een groep kinderen die bij elkaar hoort, elkaar kent en op elkaar kan rekenen. De docent is niet alleen onderwijzer, maar ook een vertrouwde begeleider die een band opbouwt met zijn/haar klassen, leerlingen kent en tot hun recht laat komen.

Klassieke en moderne middelen
In een klassikale setting zetten wij klassieke en moderne (digitale) leermiddelen in om leerlingen te interesseren voor, en te betrekken bij de les en de lesstof toe te leren passen. Boeken vinden wij belangrijk om rustig de lesstof door te nemen. Wij werken met agenda’s waar uw kind zelf in schrijft en dingen verandert; zo leert hij/zij beter organiseren en plannen dan in een digitale agenda. Ook maken we binnen de klas verschil in tempo en inhoud, zodat iedere leerling op zijn/haar manier kan meedoen. Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind.

‘Leraren openen de deur, maar je moet zelf naar binnen gaan’, is een Chinees gezegde dat onze visie mooi verwoordt.

Brede vorming
Melanchthon MAVO Schiebroek geeft een stabiele basis voor jongeren om te groeien. Kennis en vaardigheden om verder te leren en een beroep uit te oefenen zijn belangrijk, maar een brede vorming vinden wij veel belangrijker. Wij willen dat onze leerlingen jongeren zijn die met open blik de wereld in kijken en goed zorgen voor zichzelf, hun naasten en de ‘wereld’. Jongeren die zich blijven ontwikkelen, hun eigen grenzen stellen en respectvol omgaan met anderen. Onze school is daarom vooral een plek waar jongeren ‘mens worden’.

Wij vinden het werken met, en begeleiden van jonge mensen van twaalf tot achttien jaar een prachtige, uitdagende taak. Niet voor niets staat de volgende uitspraak van Philippus Melanchthon, de naamgever van de school, groot op een raam in ons gebouw:

 ‘Als je de jeugd op school verwaarloost, is het alsof je de lente uit het jaar haalt.’

Gedegen: herkenbaar onderwijs waarin de leerling met klasgenoten onder begeleiding van de docent leert. We hebben heldere afspraken hoe we werken en met elkaar omgaan, daardoor leggen we de basis voor een fijne (werk)sfeer en krijg je de ruimte om jezelf te zijn en net als je medeleerlingen rustig te zoeken naar je eigen weg.

Uitdagend: leren is onder begeleiding ontdekken hoe je dat het beste afgaat. We dagen de leerlingen uit: wat kun je beter, waar liggen je talenten, bestaat de mogelijkheid om naar de havo door te stromen. We prikkelen je nieuwsgierigheid en stimuleren je om eisen te stellen aan jezelf.

Empathisch: een goede omgang met elkaar waarin jij kunt zijn wie je bent, maar ook ruimte geeft aan anderen om te zijn wie hij/zij is, is daarin de basis. Jezelf zijn betekent niet dat alles maar kan, over hoe we met elkaar omgaan maken we heldere en duidelijke afspraken. Om jezelf te kunnen zijn, is het wellicht belangrijker om de ander te begrijpen.

Onderwijs blijft ook in de 21ste eeuw hetgeen de filosoof Richard Rorty al zei: een proces van socialiseren en individualiseren, terwijl tegelijkertijd en ook daardoor een diploma wordt behaald.

Onderwijs is socialisatie: het aanleren van basiskennis, omgangsvormen, normen en waarden; en individualisering: het begeleiden van jongeren bij het ontplooien van zichzelf en het vinden van wie en wat ze zijn. Al deze facetten tezamen wil Melanchthon MAVO Schiebroek samenvoegen tot wat in het mooie Duitse woord ‘Bildung’ tot uiting komt. Bildung betekent in de smalle betekenis van het woord ‘algemene ontwikkeling’, maar betekent ook ‘innerlijke, culturele, ontwikkeling’.
(Zie voor een verdere verhandeling over Bildung, Kultur, Zivilisation en Civilisation Norbert Elias, Het Civilisatieproces (Amsterdam Nederlandse vertaling 1997).

En wie zou het beter kunnen zeggen dan Goethe? In een gesprek tussen Eckermann en Goethe over de opvoeding van de groothertog van Saksen-Weimar in 1823 blijkt de essentie van Bildung. Eckermann: ‘Zo’n grondige vorming als de groothertog gekregen lijkt te hebben, zal bij vorstelijke personen toch maar zelden voorkomen’. Goethe: ‘Zeer zelden. Weliswaar zijn er velen die heel aardig kunnen meepraten over van alles en nog wat, maar het komt niet van binnenuit en ze krabbelen alleen maar aan de oppervlakte.’

Wij hopen dat elke leerling na vier jaar onderwijs gediplomeerd, maar nog meer als een mens met ‘Bildung’ onze school verlaat.

Molenvijverles

Molenvijverles

Mainport/Airport

docent-begeleiding

Mavomentormiddag

meisje-in-de-klas

P(hilippus)-dag

Mavo en havo: één team, één gebouw en keuze voor extra vakken

Een kleine en veilige school, waar iedereen elkaar kent en mensen echt gezien worden