Op de Melanchthon Business School vinden we leerlingbegeleiding erg belangrijk. Alle leerlingen hebben hun eigen mentor waar ze altijd bij terecht kunnen. Daarnaast hebben we een ondersteuningscoördinator, een vertrouwenspersoon en een schoolmaatschappelijk werker. We hebben goede contacten met organisaties buiten de school die gericht zijn op het welzijn van jongeren, zoals jongerenwerk en de wijkagent.

Dyslexie
Er wordt aan het begin van het schooljaar een dyslexiescreening gehouden onder alle leerlingen. Als een leerling dyslectisch is, houdt iedere docent daar rekening mee. De leerling krijgt een dyslexiepas. Op deze pas staat dat de leerling recht heeft op extra tijd bij de toetsen en, indien nodig, remedial teaching.

Extra ondersteuning rekenen en taal
Alle leerlingen krijgen extra rekenvaardigheden tijdens het vak wiskunde en ook leesvaardigheid maakt onderdeel uit van de lessentabel. 

Medicijn protocol
Indien leerlingen tijdens schooltijd bijzondere medische zorg nodig hebben (o.a. medicatie) dan handelen wij volgens ons: Protocol medisch handelen en medicijngebruik

Sociale veiligheid
Bij Melanchthon pakken we pesten aan volgens ons Melanchthon anti-pestbeleid 2020-2024

Huiswerkbegeleiding
Op onze school hebben we een ervaren groep docenten die leerlingen ondersteunen bij het plannen, maken en leren van het huiswerk. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens de mentorles, maar ook tijdens de overige lessen geven de docenten aan hoe de aangeboden stof voor hun vak het beste geleerd kan worden. Aanvullend is er ook huiswerkbegeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.

Studievoortgang
Natuurlijk zijn er regelmatig leerlingbesprekingen waarbij de lesgevenden, de mentoren, het afdelingshoofd en de ondersteuningscoördinator overleggen over de studievoortgang en het welbevinden van de leerling. Zo kunnen we meteen actie ondernemen als dat nodig is.

Remedial teaching
Leerlingen die problemen hebben met lezen, spelling of rekenen krijgen in kleine groepen extra steunlessen RT (Nederlands en/of wiskunde).

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen. Onze ondersteuningscoördinator is mevrouw B. Izelaar, [email protected]

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk en de jeugdverpleegkundige zijn beschikbaar bij problemen die niet van onderwijskundige aard zijn, en die niet door de mentor of de teamleider zijn op te lossen.

Vertrouwenspersoon
Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen. Op de Melanchthon Business School zijn de vertrouwenspersonen mevrouw J. Rothuizen, [email protected] en de heer O. Alblas, [email protected]

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren