De Melanchthon Business school vindt dat leerlingen, ouders en de school samen verantwoordelijk zijn voor het leerproces van de leerling. Betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is daarbij van groot belang. De school ziet graag dat de ouders hun kind goed begeleiden bij alle schoolse zaken en contact onderhouden met de mentor.

Informatie en kennismaking
De school organiseert kennismakingsavonden, informatieavonden en leerling-ouder mentor/docent gesprekken voor elk leerjaar en vindt de aanwezigheid van de ouders/verzorgers hierbij erg belangrijk.

Ouderklankbordgroep
Een aantal keer per jaar organiseert de ouderklanbordgroep activiteiten. Denk hierbij aan een thema-avond over een actueel onderwerp (2019: financiële educatie) en een workshop.  Daarnaast stelt de school de ideeën en meningen van ouders over schoolzaken op prijs. De school nodigt de ouders soms ook uit deel te nemen aan een ‘thema-avond’ of panelgesprek.

Ouders die vragen hebben over de ouderklankbordgroep kunnen zich richten tot mevrouw C. Veld [email protected] en/of de heer J. van Duin [email protected]

MR
Onze school heeft een vestigingsmedezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit 2 leden door en uit het personeel gekozen te weten, plv-voorzitter de heer M. Dijkmans en plv-secretaris mevrouw C. de Kool, 1 lid door en uit de ouders gekozen en 1 lid door en uit de leerlingen gekozen. Voor zijn activiteiten is de medezeggenschapsraad gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen. De medezeggenschapsraad van onze school heeft advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de schoolleiding. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De deelraad mag over alle onderwerpen die de school betreffen spreken en de schoolleiding van advies dienen. De directie is vaste gesprekspartner van de deelraad en kan MBS-collega’s (afdelingshoofden, examensecretaris, vakdocenten) voor het overleg uitnodigen. Het reglement van de vestigings-MR is hier terug te vinden: Reglement deelraad Melanchthon

Naast de MR op school, is ook aan de scholengroep Melanchthon een medezeggenschapsraad, de zogenoemde GroepsMR, verbonden. Deze bestaat uit zestien leden. De helft daarvan wordt door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders/verzorgers en een kwart door en uit de leerlingen. Ook het onderwijsondersteunend personeel is vertegenwoordigd. Alle Melanchthon-vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door één of meer personeelsleden, ouders/verzorgers en/of leerlingen. Voor haar activiteiten is ook de GroepsMR gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen. Het MR-reglement is hier terug te vinden: Reglement MR Melanchthon
De GroepsMR heeft advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de algemene directie van SCG Melanchthon. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die de school betreffen spreken en de directie van advies dienen.

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren