Melanchthon staat voor onderwijs dat leerlingen bindt en boeit, waarin leerlingen worden uitgedaagd om ‘het beste in zichzelf naar boven te halen’ en waarin aandacht is voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Wij streven naar veilige scholen waarin de leerlingen zich gekend weten, waar ze zich thuis voelen, waar een positieve sfeer heerst en waarbij ouders/verzorgers zich betrokken voelen.

Als school willen we meer bieden dan wettelijk vereist is. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken en de talenten van de leerling meer tot hun recht te laten komen.
Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school.

De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas niet toereikend om dit alles mogelijk te maken. Daarom vragen wij van alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te kunnen betalen.

Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd. Een overzicht van de kosten per opleiding wordt aan het begin van het schooljaar voor ouders beschikbaar gesteld. De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze bijdrage betalen.

Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating tot de school en het deelnemen aan het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert. Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt.

Ook dit schooljaar maken wij voor de inning van deze bijdrage gebruik van ‘WIS Collect’. ‘WIS Collect’ is een veilige online applicatie waarmee u zelf bepaalt of u gebruik maakt van iDeal of een overboeking.

Toelichting op de ouderbijdrage
De kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen. We vragen daarom de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage in de kosten. De algemene kosten brengen we in rekening bij de ouders van alle leerlingen. De klas gebonden kosten alleen bij de ouders van de leerlingen in de betreffende klas.

Algemene bijdrage alle leerjaren
De schoolbijdrage voor algemene kosten bedraagt in schooljaar 2023- 2024
€ 43,-. voor alle leerjaren.

Bijdrage per klas
De aanvullende bijdragen per klas voor klas gebonden activiteiten zijn:
Klas 1 € 152,- 
Klas 2 € 82,- exclusief de kosten voor de sportdag: juni 2024 (*)
Klas 3 € 55- exclusief de kosten voor de sportdag: juni 2024 (*) en de werkweek: juni 2024 (**)
– klas 3HGL – extra : EPAS project(excursie) bedrag nog niet bekend.
Klas 4 € 107,50,- (***)

(*) De kosten voor de sportdag klas 2 + 3 zijn afhankelijk van de keuze van de leerling. 
(**) De kosten voor de werkweek zijn maximaal € 400,- 
(***) De kosten van de examentrip zijn afhankelijk van deelname van de leerling.
Voor alle externe activiteiten: afhankelijk van corona of deze doorgaan ja/nee.

Recreatie & Vrije tijd

Dier & Natuur

Kunst & Design

Tech & Media

Onze buitenruimtes maken jouw leren praktischer, leuker en beter

De MBS is één en al bedrijvigheid

Small & Big Business helpen je om de wereld te ontdekken

MBS: profiel Groen én Dienstverlening & Producten met uitstroom naar alle sectoren