De slogan van Melanchthon Schiebroek luidt: ‘Haal(t) het beste in je naar boven.’ Wij vinden dat elke leerling zijn of haar talenten moet benutten én de ruimte moet krijgen om deze te ontwikkelen. Begeleiding en ondersteuning van de onderstaande personen kunnen daarbij helpen.

 Contactpersonen

De mentor. Hij of zij is de eerste persoon bij wie leerlingen terecht kunnen met problemen of vragen. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en onderhoudt contact met de ouders. De mentor kan zo nodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk. Tot en met klas 4 krijgen de leerlingen een (klassen)mentor toegewezen. In de 5e en 6e klas kunnen leerlingen een individuele mentor kiezen.

De leerjaarcoördinator regelt vooral praktische en organisatorische zaken voor zijn of haar leerjaar(en), zoals de toetsrooster, de activiteitenweek en de leerlingbesprekingen.

Het afdelingshoofd houdt de voortgang van de gehele afdeling in de gaten, stuurt de mentoren aan en is eindverantwoordelijke voor zijn of haar afdeling. Tevens is het afdelingshoofd onderdeel van de vestigingsdirectie. Het afdelingshoofd verleent bijzonder verlof, bijvoorbeeld voor religieuze feesten, overlijden et cetera.

De decaan ondersteunt de studie- en beroepskeuze.

De zorgcoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen. In het Melanchthon Ondersteuningsplan 2023 – 2027 vindt u uitgebreide informatie over ons zorgbeleid.

De dyslexiecoach voert een paar maal per jaar met de dyslectische leerlingen in de onderbouw gesprekjes waarbij wordt besproken hoe de leerling en school samenwerken op het gebied van dyslexie. Ook neemt zij screeningen af bij leerlingen met een vermoeden van dyslexie, om te kijken of er verder onderzoek wenselijk is. Daarnaast kunnen de docenten bij haar terecht voor adviezen en tips op het gebied van dyslexie en heeft de dyslexiecoach regelmatig intervisie met de externe remedial teacher. Mw. Drs. C. van de Put is de dyslexiecoach.

Onze school kent een medewerker ouderbetrokkenheid (MOB), mevrouw S. Lamkharrat. Zij vervult een brugfunctie in de communicatie tussen school en ouders.

Ook hebben we een schoolmaatschappelijk werker in huis: de heer A. Chobin. Hij beschikt over de deskundigheid om leerlingen verder te helpen wanneer de mentor of teamleider de problemen niet op kan lossen en er externe hulp nodig is. Zo nodig verwijst hij door, bijvoorbeeld naar een psycholoog. Van maandag tot en met donderdag van 16.00 uur tot 22.00 uur zit een schoolmaatschappelijk werker online op https://www.jouwggd.nl/. Via deze site kunnen leerlingen ook anoniem chatten.

De jeugdverpleegkundige is te bereiken via het schoolartsencentrum, CJG, Hectorstraat 17c, 3054 PC Rotterdam, telefoon 088 201 0000.

Samenwerkingsverband KoersVO
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers VO. Mocht u vragen hebben over passend onderwijs, dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan de school. Mocht de school uw vraag op dat moment niet of niet naar tevredenheid kunnen beantwoorden, kunt u deze ook voorleggen aan het Ouder- en Jeugdsteunpunt van Koers VO. Op de website vindt u informatie over passend onderwijs en er is de mogelijkheid om contact hebben.

Het schoolprofiel van KoersVO kunt vinden op deze pagina.