De slogan van Melanchthon Schiebroek luidt: ‘Haal(t) het beste in je naar boven.’ Wij vinden dat elke leerling zijn of haar talenten moet benutten én de ruimte moet krijgen om deze te ontwikkelen. Begeleiding en ondersteuning van de onderstaande personen kunnen daarbij helpen.

 Contactpersonen

De mentor. Hij of zij is de eerste persoon bij wie leerlingen terecht kunnen met problemen of vragen. De mentor houdt de studievoortgang van de leerling in de gaten en onderhoudt contact met de ouders. De mentor kan zo nodig doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk. Tot en met klas 4 krijgen de leerlingen een (klassen)mentor toegewezen. In de 5e en 6e klas kunnen leerlingen een individuele mentor kiezen.

De leerjaarcoördinator regelt vooral praktische en organisatorische zaken voor zijn of haar leerjaar(en), zoals de toetsrooster, de activiteitenweek en de leerlingbesprekingen.

Het afdelingshoofd houdt de voortgang van de gehele afdeling in de gaten, stuurt de mentoren aan en is eindverantwoordelijke voor zijn of haar afdeling. Tevens is het afdelingshoofd onderdeel van de vestigingsdirectie. Het afdelingshoofd verleent bijzonder verlof, bijvoorbeeld voor religieuze feesten, overlijden et cetera.

De decaan ondersteunt de studie- en beroepskeuze.

De zorgcoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen. In het Melanchthon Ondersteuningsplan 2020-2021 vindt u uitgebreide informatie over ons zorgbeleid.

Onze school kent een medewerker ouderbetrokkenheid (MOB), mevrouw S. Lamkharrat. Zij vervult een brugfunctie in de communicatie tussen school en ouders.

Ook hebben we een schoolmaatschappelijk werker in huis: mevrouw C. Oosterling. Zij beschikt over de deskundigheid om leerlingen verder te helpen wanneer de mentor of teamleider de problemen niet op kan lossen en er externe hulp nodig is. Zo nodig verwijst zij door, bijvoorbeeld naar een psycholoog. Van maandag tot en met donderdag van 16.00 uur tot 22.00 uur zit een schoolmaatschappelijk werker online op www.helpff.nl. Via deze site kunnen leerlingen ook anoniem chatten.

De schoolarts is te bereiken via het schoolartsencentrum, Ganzerikplein 48, 3053 EA Rotterdam, telefoon 010-44 44 607