Aan het einde van jouw middelbareschooltijd stap jij gediplomeerd, zelfbewust, zelfstandig en met oog voor de ander over naar je vervolgopleiding. Deze uitspraak omvat onze onderwijsvisie. Hieronder is meer informatie te vinden over de uitvoering van onze onderwijsvisie.

Op Melanchthon Schiebroek werken we met de ‘7 Gewoontes’ ontwikkeld door Stephen Covey. Deze gewoontes helpen je om succesvol te zijn in het leven. En wat is dan succes? Dat bepaal je natuurlijk zelf! Maar je moet dan wel weten wat je belangrijk vindt in het leven, waar je naar toe wilt werken en hoe je de juiste keuzes maakt op de weg daar naartoe. En dat doe je bijna nooit alleen, dat doe je met mensen om je heen. De 7 Gewoontes helpen je daarbij.

De 7 G’s: 

 1. Wees pro-actief
  Jij bent de baas over je eigen leven
 2. Begin met het einde voor ogen
  Maak eerst een plan
 3. Belangrijke zaken eerst
  Eerst je werk, daarna pas spelen
 4. Denk win-win
  Iedereen heeft talenten
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
  Luister eerst naar de ander voordat je zelf wat zegt
 6. Zoek synergie
  Samen is altijd beter
 7. Houd de zaag scherp
  Ontspan regelmatig

 

Voorbeelden van Jong Leiderschap in onze school:

 • Spreekavonden waar leerlingen de leiding hebben in het gesprek tussen ouders, school en henzelf.
 • Leerlingen die kiezen voor versnelling, verrijking, ondersteuning en/of huiswerk maken op school.
 • Bovenbouwleerlingen die bijlessen geven aan onderbouwleerlingen.
 • Bovenbouwleerlingen die Masters verzorgen in de onderbouw en activiteiten begeleiden rondom SPORT en KUNST.
 • Onze Leerlingenraad die meedenkt en meepraat over de kwaliteit en organisatie van ons onderwijs.
 • De projecten ‘Young Impact’ en de Sunday Foundation waar leerlingen zich inzetten voor anderen.

Sport is de basis voor een gezond lichaam en een gezonde ‘geest’. Sport helpt leerlingen om beter te presteren, uitdagingen aan te gaan en bewuste keuzes te maken. Sport leert om samen te werken in een team, anderen te helpen, omgaan met winnen en verliezen en ook gewoon lekker te ontspannen. Maar bovenal betekent sport: plezier!

 

Bij de sportlessen kun je het volgende verwachten:

 • fitsporten (bv. aerobic, fitness, bootcamp)
 • teamsporten (bv. voetbal, volleybal, hockey, rugby)
 • ontdekken, ontwikkelen en oriënteren (bv. tennis, boulderen, free running, skaten en schermen)
 • watersporten (bv. roeien, zwemmen, suppen, waterskiën en wakeboarden)
 • zelfverdediging (bv. judo, boksen, karate en Krav Maga)

Daarnaast vinden er vakoverstijgende projecten plaats tijdens de activiteitenweken voor elke vakantie. Daarin komen projecten naar voren als gezonde voeding en topsport in samenwerking met Excelsior Rotterdam.

Kunst-leerlingen maken in de eerste klas kennis met verschillende kunstdisciplines. In de lessen van (gast)docenten staat ontdekken centraal. Door korte opdrachten en projecten komt de leerling achter zijn interesses en onontdekte talenten.

In de tweede klas gaat de kunst-leerling de diepte in. In uitdagende projecten werken leerlingen samen aan projecten, bijvoorbeeld over het relevantie onderwerp fast-fashion.

In de kunst lessen doorloopt de leerling een creatief proces. De leerling krijgt een opdracht in de vorm van een creatief ‘probleem’ en moet door middel van onderzoek tot een creatieve oplossing komen. De opdrachten zijn op het gebied van podiumkunsten (toneel, dans en muziek), beeldende kunst (fotografie, tekenen, mixed-media), toegepaste kunt (mode en design) en literatuur (story-telling en poezië). Elke opdracht wordt afgesloten met een presentatie zoals een expositie of een optreden.

 

Bij de kunstlessen kun je het volgende verwachten:

 • podiumkunst (bv. toneel, dans, muziek)
 • beeldende kunst (bv. fotografie, tekenen, graffiti)
 • toegepaste kunst (bv. architectuur, design, mode)
 • literatuur (poëzie, roman, novelle)

Masters zijn korte leerroutes van zes lessen. De Masters worden vier keer per jaar aangeboden in leerjaar 1, 2 en 3. De leerling kiest zelf (Jong Leiderschap) welke leerroute wordt gevolgd. Je kunt kiezen voor:

 • Ondersteuningslessen (bijvoorbeeld leesvaardigheid Nederlands, planning & structuur of wiskunde)
 • Verrijkingslessen (bijvoorbeeld EHBO, koken, debatteren of programmeren).
 • Extra sport of kunst

Naast (vakinhoudelijke) kennis en ondersteuning zijn de Masters gericht op het ontwikkelen van andere vaardigheden, zoals kritisch denken, problemen oplossen, communiceren en mediawijsheid. We noemen deze vaardigheden ook wel “21ste-eeuwse” vaardigheden.

Als kinderen op Melanchthon Schiebroek de brugklas binnenlopen beginnen ze aan een nieuwe fase in hun schoolcarrière, een heel belangrijke en vormende fase. Want natuurlijk bereidt onze middelbare school kinderen voor op het HBO en het WO, maar in de periode zijn kinderen vooral bezig met essentiële vragen: wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? De brugklas vormt echt een brugjaar tussen de periode van de basisschool en de middelbare school.

Dat doen we in de brugklas op de volgende manieren:

 • Het leven in de brugklas speelt zich grotendeels af in een apart brugklasgebouw. Hier hebben de leerlingen hun eigen ingang, pauzeruimte en klaslokalen.
 • Een sterk mentoraat. De mentor speelt in de brugklas een grote rol in het schoolleven van de leerlingen.
 • Wendagen en projectdagen. Voordat het middelbare school leven, met roosters, boeken, en toetsen begint, zijn er wendagen waarin het kennismaken met de klas, de mentor en het gebouw centraal staan. Daarnaast hebben we in de eerste maand van het schooljaar een projectdag waarin de omgang met elkaar centraal staat.

Op deze manier willen we bereiken dat kinderen zich op hun plek gaan voelen op Melanchthon Schiebroek, zowel qua niveau als qua sfeer en omgangsvormen.

In de leerjaren 2 en 3 ligt de focus op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling en werken we toe naar de profielkeuze aan het eind van leerjaar 3. Leerlingen hebben twee jaar lang dezelfde mentor en volgen naast de reguliere vakken de Melanchthon Masters en kiezen voor een verdiepingsprogramma met extra kunst of sport.

 Studiereizen

 • Atheneum-2 gaat naar Ieper – Lille. Doel: oefenen met het spreken van Frans en de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog ervaren op locatie.
 • Gymnasium-2 bezoekt de stad Trier. Doel: kennismaken met de klassieke oudheid.
 • Havo-2 gaat op een driedaags kamp in Domburg. Doel: sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Havo-3 gaat op studiereis naar Brugge en Gent: de reis is gericht op Jong Leiderschap.

 Profielkeuze

In klas 3 gaan de leerlingen, na een uitgebreid voorlichtingsprogramma in de profielkeuzeweek, hun profiel kiezen voor de bovenbouw. Zij worden hierbij begeleid door onze decanen. Voor ouders wordt er zowel voor havo als vwo een aparte voorlichtingsavond georganiseerd.

In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen uit vier profielen:

 • Cultuur & Maatschappij(C & M)
 • Economie & Maatschappij(E & M)
 • Natuur & Gezondheid(N & G)
 • Natuur & Techniek(N & T)

Havo:

Algemeen

Hoe zien wij de havo-leerling op Melanchthon Schiebroek? Wat is eigenlijk een havo-leerling? Wat is zijn of haar belevingswereld, waar liggen de interesses? Waar leiden wij hem of haar voor op en vooral, hoe bereiken we dat hij of zij de opleiding succesvol afrondt, niet alleen bij ons op de havo maar ook later in een vervolgstudie? Wat heeft de havo-leerling nodig om optimaal te presteren? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de leerling het beste uit zichzelf haalt? En hoe kunnen we zorgen voor voldoende diepgang; het gaat immers niet alleen maar om leren en presteren? Met andere woorden: hoe bereiden we hem en haar zo goed mogelijk voor op de maatschappij?

 

Deze vragen zijn voor ons belangrijk omdat wij zo goed mogelijk in willen spelen op de ontwikkeling van de havo-leerling. Onderwijs is écht elke dag anders, en de maatschappij is constant in beweging.

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en deze opleiding duurt 5 jaar. De havo bereidt leerlingen voor op het hbo. Het doel van de Tweede Fase, de bovenbouw van het voortgezet onderwijs vanaf klas 4, is niet alleen het continueren van kennisoverdracht, maar ook het aanleren van vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, probleem oplossend handelen en het tonen van jong leiderschap. Daarnaast is er veel aandacht voor het zelfstandiger leren studeren.

Het studieprogramma in de Tweede Fase (klassen 4 en 5) valt uiteen in drie delen:

 • een gemeenschappelijk deel: alle verplichte vakken zoals Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, culturele en kunstzinnige vorming, het profielwerkstuk en maatschappijleer
 • een profieldeel: de leerling kan kiezen uit vier profielen:
  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
 • het vrije deel: in het vrije deel is de leerling onder meer verplicht één vak te kiezen uit de aangeboden mogelijkheden. Welke keuze de leerling kan maken, hangt af van het gekozen profiel.

Havo-4

Het schooljaar begint met een introductiedag waarop de nieuwe havo-4- leerlingen kennis kunnen maken met hun mentor, enkele van hun docenten, en, voor sommigen, een nieuw gebouw. In havo-4 komen verschillende leerlingen samen: niet alleen vanuit onze eigen havo-3 en mavo-4, maar ook van andere scholen uit de buurt.

In de week voor de herfstvakantie vinden de buitenlandse studiereizen plaats. Tijdens deze studiereizen leren leerlingen, docenten en mentoren elkaar beter kennen én maken zij kennis met de cultuur van een ander land. De leerlingen profiteren hier het hele jaar van en voelen zich hierdoor sneller thuis. Onze ervaring is dat leerlingen daardoor ook beter gaan presteren. Daarnaast is het voor leerlingen vaak een ervaring waar ze het jaren later nog over hebben.

Havo-5

Het examenjaar begint met het kiezen van een mentor: elke leerling mag nu zelf zijn begeleider kiezen. Het voordeel hiervan is dat de leerling zijn mentor al kent en dus weet waar hij aan toe is.

Anders dan voorgaande jaren heeft het schooljaar drie periodes: in periode vier doet de leerling eindexamen. Aan het einde van de havo beschikken havo- leerlingen over voldoende kennis en vaardigheden om door te stromen naar een vervolgopleiding. Eventueel is een doorstroom naar vwo-5 mogelijk.

VWO:

In de bovenbouw van het vwo op Melanchthon Schiebroek word je als leerling qua verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voorbereid op de overstap naar het vervolgonderwijs op de universiteit (of hogeschool).
De leerstof wordt moeilijker en meer examengericht en daarnaast zijn er voor veel vakken praktische opdrachten, excursies en buitenlesactiviteiten, zoals het bezoek aan de Tweede kamer, de technische universiteit en debatwedstrijden.
Elke leerling volgt naast een aantal verplichte vakken (zoals Nederlands, Engels, wiskunde) verplichte profielgebonden vakken en keuzevakken binnen het gekozen profiel (Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek) en een vak in de vrije ruimte. In de bovenbouw kunnen leerlingen bij ons examenvakken kiezen die niet elke school aanbiedt, bijvoorbeeld filosofie, maatschappijwetenschappen, muziek en Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). Ook kunnen zij kiezen voor Cambridge Engels (CAE).
We bieden maatwerk wat betreft uitdaging en extra mogelijkheden door leerlingen bijvoorbeeld extra vakken te laten volgen of te laten versnellen zodat de leerling in een of meerdere vakken eerder examen kan doen.
We stimuleren leerlingen om naast het verplichte schoolwerk ook andere activiteiten te ondernemen door bijvoorbeeld aan de leerlingenraad of het debatteam deel te nemen, door in actie te komen voor een goed doel of door hun creatieve kant te laten zien bij het kersttoneel, Art & Music of het Open Podium.
Ter oriëntatie op de vervolgopleiding bezoeken alle leerlingen een aantal hogescholen en universiteiten en kunnen zij (op afspraak) open dagen en meeloopdagen bezoeken.
Naast aandacht voor de cognitieve kant van de vakken en de vaardigheden die je nodig hebt om op school en in de maatschappij goed uit de voeten te kunnen, vinden wij ook jouw persoonsontwikkeling van groot belang. Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je? Wat kan je voor anderen betekenen?
Aan het einde van de middelbare schooltijd op Melanchthon Schiebroek stappen onze leerlingen gediplomeerd, zelfbewust, zelfstandig en met oog voor de samenleving over naar hun vervolgopleiding.

Reis
Je kent ‘m misschien wel, de Griekse held Odysseus. Beroemd tot op de dag van vandaag door zijn slimme listen. Dankzij hem wonnen de Grieken de Trojaanse oorlog. Zijn slimme listen hielpen hem ook om alle avonturen te doorstaan op zijn reis terug naar huis. Het verhaal over de reis van Odysseus is niet alleen een spannend avontuur. Het is ook symbolisch voor de waarde die een reis kan hebben. Jij gaat ook op reis: een reis van zes jaar onderwijs. Durf jij met ons op reis te gaan?

Voor wie is ons gymnasium?
Je bent nieuwsgierig. Je bent leergierig. Je bent geïnteresseerd in hoe de wereld in elkaar zit. Je wilt weten hoe de mens in elkaar zit. Een opleiding op het gymnasium biedt je een vorming die jou helpt om deze vragen te formuleren te beantwoorden en een weg te zoeken voor jouw onderwijsreis.

Wat is het gymnasium?
Als gymnasiast leer je Grieks en Latijn. Daardoor kun je in de bovenbouw de teksten uit de klassieke oudheid in hun originele taal lezen. Maar je leert ook hoe de dichters, de filosofen, de wetenschappers, de politici in de klassieke oudheid met dezelfde vragen worstelden als wij. Je leert zien hoe zij door hun denken de basis legden voor onze westerse beschaving en cultuur, en hoe zij die tot op de dag van vandaag beïnvloeden. ‘Wij staan op de schouders van reuzen’, zei de natuurkundige Isaac Newton. Dat sluit precies aan bij een uitspraak van de klassieke filosoof Aristoteles: ‘Het geheel is meer dan de som der delen.’ Door de klassiekers te kennen, kun je hoger reiken, mag jij op de schouders van die reuzen staan.

Waarom bij ons?
Maar een heel klein percentage jongeren volgt een gymnasiumopleiding. Dat maakt jou uniek. Op Melanchthon Schiebroek ben jij als gymnasiast deel van een kleine, maar sterke afdeling. En die afdeling maakt deel uit van een grote, kleurrijke, dynamische scholengemeenschap, waardoor je midden in de maatschappij staat. We zijn met z’n allen één school, met heel veel eigen gezichten.

Activiteiten
De Idus van Maart – dat is 15 maart, om precies te zijn – was voor de Romeinen een belangrijke dag. Het was de sterfdag van Julius Caesar.
Rondom die datum organiseren wij elk jaar de Klassieke Dag, voor alle leerlingen van het gymnasium. Van brugklas tot en met de zesde klas gaan we die dag aan de slag rondom een klassiek thema, en natuurlijk zorgen we ook altijd voor een feestelijke afsluiting.

Reizen
Natuurlijk blijft het het leukste om wat over is uit de klassieke oudheid met eigen ogen te zien. Daarom gaan we met de tweede klas naar Trier in Duitsland: dat heette vroeger ‘het Rome van het Noorden’, omdat de Romeinse keizer er zou gaan wonen.
In de vierde klas kun je met eigen ogen het Forum Romanum, het Colosseum en de Sint Pieter zien op onze Rome-reis. En wij weten nu al dat dat bij uitstek een reis is die jou méér zal brengen dan alleen het zien van de klassieke hoogtepunten; het is ook een reis naar jezelf. Een hoogtepunt van je schooltijd!

 

Basisvaardigheden op het Melanchthon Schiebroek 

Waarom basisvaardigheden? 

Wie het nieuws volgt weet dat het niet goed gaat met de taal- en rekenvaardigheden van Nederlandse scholieren. Er zijn achterstanden die steeds groter worden ten opzichte van de landen om ons heen. Dit terwijl een goede beheersing van ‘basisvaardigheden’ (taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid) helpt bij het presteren op school, maar ook het succes in een vervolgopleiding en het functioneren in onze maatschappij positief beïnvloeden. Daarom besteden wij hier op onze school extra aandacht aan. 

Wat willen we bereiken? 

Het is onze ambitie dat onze leerlingen boven het landelijk niveau uitstijgen. Onze school zet dus ook groots in op basisvaardigheden. Hoe we dat doen: 

 • Op dagelijkse basis zijn onze collega’s bezig het basisvaardighedenonderwijs te verbeteren. 
 • De uitgangspunten van ons basisvaardighedenonderwijs zijn zichtbaar in elke les.  
 • Dat wat we doen is op kennis en onderzoek gebaseerd en wordt door onze eigen docenten getoetst.  
 • Wij gebruiken de hulp en expertise van professionele partijen. 
 •  Wij evalueren de opbrengsten en verbeteren continue. 

Wat doen we? 

Lees hieronder wat het Melanchthon Schiebroek per basisvaardigheid reeds onderneemt. 

Taal 

Momenteel worden onze docenten van alle vakken bijgeschoold op het gebied van ‘taalbewust lesgeven’. Dit is een 2-jarig traject gedurende de schooljaren ‘23-‘24 en ‘24-25 en onder begeleiding van een externe partij met veel kennis en ervaring (het CPS). Het aanleren van taalvaardigheden is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van al onze docenten, niet alleen van onze Nederlands docenten. 

Al onze leerlingen worden actief gestimuleerd om te lezen. Zo vergroten wij de leesmotivatie. Veel vakken schaffen hun eigen boeken aan die ze verplicht of vrijwillig laten lezen door leerlingen. Taalvaardigheden worden jaarlijks gemeten middels zogenaamde ‘ JIJ’-toetsen van stichting ICE. Onze sectie Nederlands is koploper op het gebied van taalbewust lesgeven binnen onze school. 

Rekenen 

De belangrijkste activiteiten op het gebied van rekenen zijn:  

 • Rekenlessen 
 • Vakoverstijgend rekenen en  
 • Maatwerk ondersteuning 

Rekenlessen 

Onze havo en atheneum brugklasleerlingen krijgen gedurende een half jaar standaard één rekenles per week door een ervaren rekendocent. In de gymnasium brugklas is dit, mede vanwege de belasting van andere vakken, niet het geval. Wel komen de gymnasium leerlingen in aanmerking voor maatwerk ondersteuning (zie verderop). 

In de rekenlessen wordt gewerkt met het digitale programma Studyflow, waarin leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau rekenen. Leerlingen krijgen directe feedback. De docent kan hun voortgang zien, waar nodig bijsturen en uitleg geven. 

Vakoverstijgend rekenen 

Onderwijs in andere vakken dan wiskunde, zoals scheikunde, natuurkunde en economie, biedt betekenisvolle en effectieve contexten voor rekenonderwijs. Omgekeerd is rekenen een middel om bij andere vakken te leren. Zodoende nemen wij hier gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor. Al onze docenten geven rekenbewust les en wij passen een uniforme methode toe voor het aanpakken van rekenvraagstukken, genaamd Vakoverstijgend Rekenen. Dit is in lijn met de adviezen van de onderwijsraad en een bewezen effectief middel om rekenvaardigheden te verbeteren. 

Maatwerk ondersteuning 

Minimaal éénmaal per schooljaar maken alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 een rekentoets. Aan de hand van de resultaten wordt er bepaald of en welke ondersteuning nodig is. Indien nodig volgen bijles-klassen, veelal in de vorm van masters, of worden leerlingen aangezet om in Studyflow te werken, met de bijbehorende monitoring en ondersteuning (zie ook: rekenlessen). 

Burgerschap 

Binnen de basisvaardigheden valt ook het burgerschapsonderwijs. Leerlingen worden enerzijds geacht kennis te hebben van en te oefenen met de democratische rechtstaat en anderzijds worden ze geacht de normen en waarden van de Nederlandse cultuur na te leven. Daarom is scholen gevraagd om beleid op te stellen waarin in aandacht is voor zaken als de Nederlandse democratie, de omgang tussen mensen en de invloed van mensen op hun (directe) leefomgeving. 

Op Melanchthon Schiebroek besteden wij daarom aandacht aan: 

 • je eigen gedrag en het gedragen van anderen tijdens het gedragsproject in de brugklas; 
 • iets extra’s doen voor een ander en de wereld tijdens activiteiten in de projectweken (zoals de Ocean clean up en geld inzamelen voor de Sunday Foundation); 
 • de landelijke verkiezingen tijdens de scholierenverkiezingen; 
 • inspraak van leerlingen op het schoolbeleid door de leerlingenraad; 
 • en nog veel meer. 

De komende periode wordt er gewerkt aan het opstellen van competenties waar ons leerlingen in het kader van burgerschapsonderwijs aan moeten voldoen als zij de school verlaten én de leerlijn om aan deze competenties te werken in vaklessen, tijdens Jong Leiderschap en in projectweken. 

Digitale Geletterdheid 

Digitale technologie en digitale media nemen in onze samenleving een steeds grotere plaats in. Daarom is het noodzakelijk om niet alleen geletterd te zijn, maar ook om digitaal geletterd te zijn. 

Digitale Geletterdheid is: 

 • Het verwerven van kennis over digitale technologie 
 • Het kritisch en (zelf)bewust gebruiken van de mogelijkheden van digitale technologie 
 • Het inschatten van kansen en risico’s 
 • Het ontwikkelen van een passende houding: Hoe ga je in de digitale wereld om met complexe situaties? 
 • Het stimuleren van een onderzoekende houding richting toepassingsmogelijkheden van digitale technologie 

Hoewel bij het ministerie van Onderwijs de eisen wat betreft Digitale Geletterdheid nog in ontwikkeling zijn, nemen wij als school al een actieve houding aan. 

Wat we doen bij Digitale Geletterdheid: 

 • Onze leerlingen leren in lessen en modules digitale vaardigheden, zoals het werken met Office 365 programma’s (word, excel, powerpoint) en het organiseren van hun bestanden. 
 • Onze leerlingen krijgen voorlichting over schermtijd, de risico’s van sociale media en het delen van bestanden. ‘Mediawijsheid’ komt in veel verschillende vakken aan bod. 
 • Wij hebben contact met hogescholen en universiteiten om ervoor te zorgen dat onze leerlingen met de juiste vaardigheden van school gaan. 

Op Melanchthon Schiebroek kunnen leerlingen, die meer kunnen en meer willen, een persoonlijk onderwijsprogramma volgen. In overleg met onze VVV-coördinator maken leerlingen afspraken over hun eigen programma.

‘VVV’ staat voor Versnellen, Verdiepen, Verbreden.
Zo’n maatwerk-traject is niet vrijblijvend. We hanteren bepaalde voorwaarden om hieraan te kunnen deelnemen.

Een persoonlijk programma kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Versnellen: binnen een leerjaar
Leerlingen kunnen vakken versneld doorwerken en bijbehorende toetsen eerder maken dan hun klasgenoten. Voor de vrijgekomen ruimte (door tijdwinst) wordt een invulling bepaald die past bij de interesses en talenten van de leerling. Zo kan de leerling weer verbreden. Een leerling kan bijvoorbeeld als halverwege het jaar klaar zijn met wiskunde om tijd vrij te maken voor een ander vak.

Versnellen: in een hoger leerjaar
Leerlingen volgen hun lessen voor het betreffende vak in een lesgroep van een hoger leerjaar of werken de leerstof van dat hogere leerjaar zelfstandig door. Een voorbeeld: een leerling uit vwo 4 volgt alvast Frans in vwo 5. 

Verdiepen: vakken volgen op een hoger niveau
Havo-leerlingen kunnen één of meerdere vakken volgen op vwo-niveau. Op het havo-diploma wordt vermeld welk(e) vak(ken) op vwo-niveau zijn afgesloten. Een leerling kan bijvoorbeeld het vak Duits op vwo-niveau volgen en afsluiten, terwijl de rest van de vakken op havo-niveau worden afgesloten.

Verbreden: extra vak volgen in de bovenbouw
Hiermee kan een leerling zich extra profileren in verband met de selectiecriteria bij vervolgstudies, zoals een extra taal voor een leerling die naar de hogere hotelschool wil. Leerlingen met een extra vak volgen dit vak in een lesgroep of ze werken dit vak zelfstandig door met ondersteuning van de vakdocent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VVV-coördinator:

mevrouw Sevink ([email protected])

Via onderstaande links vindt u alle informatie betreffende de overgangsnormen en de doorstroom naar Havo-4 of Vwo-5.

Overgangsnormen 2023-2024

Doorstroom naar Havo 4 of Vwo 5