Melanchthon Schiebroek gelooft in het belang van de begeleiding door ouders bij de ontwikkeling van hun kind: ‘good parenting at home’ heeft een positieve invloed op de leerprestaties van kinderen. Gaandeweg hun periode op de middelbare school zullen de leerlingen steeds meer ruimte zoeken om eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Op Schiebroek stimuleren we deze ontwikkeling en zoeken we hierin steeds afstemming met hun ouders.

Ouders zijn meer dan welkom op onze school. Onze medewerkers zijn goed bereikbaar, hechten waarde aan de dialoog, staan open voor verbetersuggesties en nemen kritiek van ouders serieus.

Ouderbetrokkenheid

Onze school kent een Medewerker Ouderbetrokkenheid (MOB): mevrouw S. Lamkharrat. Zij vervult een brugfunctie in de communicatie tussen school, ouders en leerlingen. Ze bevordert, organiseert en stimuleert de samenwerking tussen school en ouders (educatief partnerschap). Zo begeleiden we samen onze leerlingen naar een succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd op Melanchthon Schiebroek. Mevrouw Lamkharrat is bereikbaar via [email protected]

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijke ingestelde raad. Hierin denkt een vertegenwoordiging van personeel, leerlingen en ouders mee over het beleid van de school met beter onderwijs als doel. De medezeggenschapsraad kan zelf suggesties inbrengen over onderwerpen en heeft daarnaast advies- en instemmingsrecht op voorgenomen beslissingen van de directie van de school. Er wordt ongeveer negen keer per jaar overleg gevoerd met de vestigingsdirectie over onderwerpen zoals het schoolplan, formatie en identiteit. Vergaderingen zijn in principe altijd openbaar voor de achterban van de medezeggenschapsraad (niet voor pers).  

De medezeggenschapsraad van Melanchthon Schiebroek wordt door de voorzitter vertegenwoordigd in de Groeps-MR van Melanchthon Scholengemeenschap. In deze Groeps-MR komen zaken aan de orde die de vestigingen overstijgen. Daarnaast is een ouder betrokken bij de ouderraad en zijn de leerlingen tevens lid van de leerlingenraad. 

De medezeggenschapsraad Melanchthon Schiebroek is te bereiken via onderstaand e-mailadres: [email protected]

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit: 

Personeel 

J.G. Hoogerwaard – voorzitter 

P.A.G. Blonk – secretaris 

G.A. Weck – vicevoorzitter 

R.C. Sevink 

Leerlingen 

N. Hut

S. Pots

Ouders 

E.I.R. Janssen 

A. van Tol

Ouderraad

Als platform voor ouders om gemeenschappelijke zaken, zorgen, complimenten en gedachten te delen met de schoolleiding, is de Ouderraad actief. Op dit moment hebben een aantal ouders het voortouw genomen en die zoeken uitbreiding, liefst uit zo veel mogelijk leerjaren, beide schooltypen en diverse achtergronden. Hebt u belangstelling om in de Ouderraad zitting te nemen? Of hebt u een vraag of onderwerp waar de Ouderraad zich volgens u over zou moeten buigen? Neem dan contact op met Mechtelt Lindenhovius. Zij is bereikbaar via [email protected]