Aan Melanchthon is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit 28 leden. De helft daarvan wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders en een kwart door en uit de leerlingen. Alle vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door één of meer personeelsleden en kunnen zijn vertegenwoordigd door ouders en/of leerlingen. Ook het onderwijs ondersteunend personeel is vertegenwoordigd.

Voor zijn activiteiten is de MR gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen en voor de uitwerking daarvan in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Afhankelijk van de aard van stukken, heeft de MR advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de algemene directie. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die de school betreffen spreken en de directie van advies dienen.

De MR kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een vervangend voorzitter en een secretaris. Dit zijn respectievelijk Eric van der Ven, Jaap Hoogerwaard en Dirk Oosthoek. De raad is per e-mail te bereiken: [email protected].

In het jaarlijkse activiteitenplan staan doelstelling en werkwijze van de MR omschreven, evenals de planning van MR-vergaderingen gedurende het schooljaar. De raad vergadert tien keer per schooljaar. De raad doet per vergadering en per schooljaar verslag van zijn werkzaamheden.

Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op Melanchthon Schiebroek, Van Bijnkershoekweg 97 en beginnen om 19:30 uur.

Downloads MR:
Huishoudelijk Reglement MR Melanchthon 2018-2019
Samenstelling MR schooljaar 2018-2019
Jaarverslag MR Melanchthon 2017-2018
Activiteitenplan MR Melanchthon 2018-2019
Reglement MR Melanchthon