Onderwijs is in onze ogen méér dan in een lokaal zitten en lesstof uit een boek leren; er is buiten de school nog veel meer te leren, ervaren en ontdekken. De ontwikkeling van uw kind naar een zelfstandig en zelfbewust persoon dat klaar is voor de samenleving, is niet (alleen) te leren uit een schoolboek.

Als school willen we meer bieden dan wettelijk vereist is. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken en de talenten van de leerling meer tot hun recht te laten komen.
Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school.

De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas niet toereikend om dit alles mogelijk te maken. Daarom vragen wij van alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te kunnen betalen.

Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd. Een overzicht van de kosten per opleiding wordt aan het begin van het schooljaar voor ouders beschikbaar gesteld. De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze bijdrage betalen.

Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating tot de school en het deelnemen aan het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert. Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt.

De vrijwillige bijdrage wordt geïnd via WIS Collect. U krijgt via hen een e-mail met een betaallink, waarin u kunt aangeven welke items u wilt betalen en of u in termijnen wilt betalen.
Indien u de vrijwillige ouderbijdrage (deels) niet kunt of wilt betalen, kunt u dat ook via WIS Collect kenbaar maken. Wij zullen leerlingen niet uitsluiten van deze activiteiten; immers je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij geldt voor iedereen.

Instructiefilmpje WIS Collect

Schoolboeken en lesmateriaal
Al het voorgeschreven lesmateriaal voor alle opleidingen in de onderbouw en bovenbouw is gratis. Melanchthon heeft hiervoor een schoolboekenfonds, gefinancierd vanuit de overheid. Leerlingen mogen de boeken uit het boekenfonds lenen/gebruiken. In het boekenpakket zitten werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden en boeken die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd. Vanzelfsprekend gaat uw kind hier zorgvuldig mee om. Schade aan de boeken moet aan het eind van het jaar worden betaald. Hetzelfde geldt voor het kwijtraken van boeken.

Laptop
Vanaf leerjaar 1 krijgen de leerlingen op school een eigen laptop. De aanschafkosten, verzekeringskosten en servicekosten zijn jaarlijks € 35,- en worden via de vrijwillige ouderbijdrage geïnd.

Stichting Meedoen
Indien u niet in staat bent om de benodigde schoolkosten te betalen, kunt u terecht bij onze medewerkers ouderbetrokkenheid, of de schoolmaatschappelijk werkster. Zij kunnen voor een aanvraag doen bij Stichting Meedoen, om de belangrijkste kosten voor u te vergoeden.
* Medewerker ouderbetrokkenheid: Zahra Nazoume | (06) 5161 9202 | [email protected]
* Medewerker ouderbetrokkenheid: Kübra Yilmaz | (010) 452 6138 | [email protected]
* Schoolmaatschappelijk werkster: Ayse Doga | (010) 452 6138 | [email protected]

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Veel leerlingen zijn lid van een sportvereniging, dansvereniging of muziekschool. Dat is leuk en ook goed voor hun ontwikkeling, en wie weet welke talenten op deze manier komen bovendrijven! Eén van onze oud-leerlingen, Tarik Tahiri, is op deze manier ontdekt: hij is nu Nederlands Kampioen hink-stap-sprong!
Als het voor u moeilijk is om de contributie te betalen voor zo’n vereniging, kunnen wij u helpen door een aanvraag te doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit kan via de heer S. Ntoane | (010) 452 6138 | [email protected]

Tegemoetkoming studiekosten
Ouders/verzorgers, of leerlingen van 18 jaar en ouder, kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de overheid. Of u de tegemoetkoming krijgt en hoe hoog dit bedrag is, hangt onder meer af van uw inkomen, de leeftijd van uw kind en welk onderwijs uw kind volgt. Alles over deze tegemoetkoming vindt u op www.ib-groep.nl. Op de website van DUO-IB Groep (Dienst Uitvoering Onderwijs – Informatie Beheer Groep) kunt u ook het aanvraagformulier invullen en printen. U kunt ook bellen met de DUO Infolijn, telefoon 050 599 77 55.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’