Hoge rapportcijfers voor de school
Elk jaar toont ons tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers aan dat wij een fijne school zijn om te leren, te werken en mee samen te werken. Ouders en leerlingen scoren onze school al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde, ook op het gebied van veiligheid. Daar zijn wij trots op!

Onze school werd als één van de eerste scholen in Rotterdam door de gemeente gecertificeerd als veilige school. Nog steeds dragen wij het certificaat ‘Veilige School’. Dit betekent helaas niet dat er nooit iets naars gebeurt op onze school, het betekent wel dat wij duidelijke regels hebben, die iedereen kent en goed naleeft. Ook deskundigen die onze school beoordelen, zien: het is prettig om hier op school te zitten, wij luisteren naar de leerlingen, wij kennen je en je mag hier jezelf zijn!

school-binnenkant

Positieve sfeer
Wij werken op school met Positive Behavior Support (PBS). Alles wat we op school doen en laten, gebeurt vanuit een positieve invalshoek. Alles wat goed gaat, koesteren we. Alles wat beter moet, willen we verbeteren. Daarmee creëren we een positieve, sociale omgeving, die het leren en prettig gedrag bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Schoolregels
Om een goede en veilige school te zijn, zijn regels en afspraken heel belangrijk. Melanchthon Kralingen is een strenge school, waar regels gelden én waar we ons aan houden. Natuurlijk: fouten maken mag, moet zelfs, als je er maar van leert en het de volgende keer beter doet. Wij hebben een schoolreglement dat is opgenomen in onze schoolgids, die u kunt terugvinden op onze pagina met downloads. Een korte samenvatting daarvan hangt in elk lokaal: de ‘Kr8cht van Kralingen’.

Maar goed en respectvol met elkaar omgaan, vraagt ook om ons eigen gezond verstand en goede opvoeding. Daarom vinden wij de samenwerking met ouders/verzorgers erg belangrijk.

‘Nee’ tegen pesten
Wij willen een pestvrije school zijn. Wij willen er samen voor zorgen dat alle leerlingen en docenten zich veilig en prettig voelen op school. Dat betekent dat we pesten proberen te voorkomen én dat we pesten stevig aanpakken. Daarom zijn er op school duidelijke afspraken. Deze afspraken hangen in de school en iedere mentor besteedt er aandacht aan in de klas. In de eerste weken van het schooljaar is er in alle jaren bijzondere aandacht voor positieve groepsvorming. We houden de gevoelens van veiligheid en welzijn bij leerlingen in de gaten door mentorgesprekken en vragenlijsten.

Als het nodig is, bieden we leerlingen weerbaarheidstrainingen aan. We organiseren ook themaweken over veiligheid en pesten. We hebben ons anti-pestbeleid opgeschreven en om het overzichtelijk te maken ook in een helder stappenplan gezet. Als er toch wordt gepest, gaan we altijd in gesprek met de gepeste, de pester, de klasgenoten, de medewerkers en de ouders. De directie van Melanchthon Kralingen wordt altijd op de hoogte gesteld en incidenten worden geregistreerd. Mensen kunnen bovendien altijd terecht bij onze anti-pestcoördinator: de heer J. Meester.

Mediawijsheid
Onze smartphone is niet meer weg te denken uit de samenleving en social media ook niet. En dat is meestal maar goed ook: hoe makkelijk communiceren we tegenwoordig met elkaar en weten we wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Maar dat gemak bestaat ook voor mensen met minder positieve bedoelingen! Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ook op social media veilig voelen. Daarom doen we op school veel aan mediawijsheid, zoals projectdagen over dit onderwerp en we praten veel over wat er gebeurt op internet en social media. Onze schoolregels gelden natuurlijk ook voor internet en social media. In de school gaat de telefoon in de kluis, die zelfs een eigen oplaadpunt heeft, daardoor blijft de les en zelfs de hele school telefoon-vrij. Ook tijdens de pauzes!

Toezicht en schoolwacht
In de pauzes houden onze docenten toezicht. Ook leerlingen zelf houden toezicht: om de beurt zijn zij in viertallen een week schoolwacht. Als zij dingen zien gebeuren die niet overeenkomen met onze schoolregels, spreken zij leerlingen hierop aan en bemiddelen waar nodig. Aan het begin van het schooljaar krijgen de schoolwachten een training. De schoolwachten zijn herkenbaar aan de blauwe bodywarmers.  

Meldcode Huiselijk Geweld / Kindermishandeling
Wij hebben de wettelijke plicht, maar voelen ook de professionele verantwoordelijkheid om de veiligheid van al onze leerlingen te waarborgen. Indien we signalen krijgen dat een leerling in de privésfeer wordt geconfronteerd met geweld (naar zichzelf en/of maar anderen binnen de huiselijke sfeer), hanteren wij de Meldcode Huiselijk Geweld / Kindermishandeling.
De stappen die we volgen volgens de meldcode zijn:
1) In kaart brengen van de signalen
2) Overleg met een collega (bij voorkeur uit het ondersteuningsteam) en raadpleeg evt. Veilig Thuis
3) Gesprek met de betrokkene(n) (leerling)
4) Wegen van het geweld en/of mishandeling
5) Beslissen: hulp organiseren en/of melden bij Veilig Thuis

(Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag
Elke leerling die bedreigd, gediscrimineerd of gepest wordt of last heeft van opdringerig, gewelddadig
of ongewenst seksueel gedrag van een medeleerling of personeelslid, kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon. De eerste stap blijft die naar de mentor, maar durft, kan of wil een leerling dat niet, dan kan hij rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Die zal het probleem altijd serieus nemen, gaat er vertrouwelijk mee om en zorgt mogelijk – en in overleg met de melder – voor bemiddeling of verwijzing naar bijvoorbeeld de klachtencommissie of externe vertrouwenspersoon. Ook medewerkers kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij een situatie van ongewenst gedrag. Dat is meneer F. Altas of mevrouw S. van Ostaay. Zij zijn bereikbaar op het schoolnummer (010-452 6138).

Naast de vertrouwenspersoon, kunnen leerlingen, ouders, maar ook medewerkers een beroep doen op een externe vertrouwensinspecteur. Deze kan worden ingeroepen voor advies en ondersteuning bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Ook bij signalen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme is de vertrouwensinspecteur de aangewezen persoon. Hij of zij is te bereiken tijdens kantooruren op 0900-111 31 11.

Jij bent belangrijk!

Kan je meer, dan doe je meer

‘Extra’ is hier heel gewoon

Duidelijke regels, waar we ons aan houden

Uitgeroepen tot ‘Excellente School’