Onze school is een veilige school. Deze stelling durven wij gerust hardop uit te spreken en ook de gemeente Rotterdam erkent dat: onze school is door de gemeente gecertificeerd als ‘Veilige School’. In de school is duidelijk wie verantwoordelijk is als er wat gebeurt en iedereen is op de hoogte wat er dan moet gebeuren.  Wij zijn een “kleine, veilige en gezellige school” en juist daarin zit ook onze kracht! Daardoor kunnen we snel reageren en eventuele zorgen wegnemen. Het is goed om in het kader van die veiligheid enkele punten te benoemen:

Visie
In de onderwijsvisie van onze school staat de leerling centraal en wordt er rekening gehouden met verschillen. We geven elke leerling de ruimte om op zijn/haar niveau het maximale uit zich te halen. Rekening houden met elkaar, respect hebben voor elkaar ongeacht geloof, ras, uiterlijk, (seksuele) voorkeur etc. is een van onze uitgangspunten bij het onderwijsaanbod. Melanchthon Kralingen wil innovatief, boeiend en uitdagend onderwijs aanbieden.

Het pedagogisch klimaat in school heeft ook te maken met de wijze waarop de docenten met de leerlingen, maar ook het personeel onderling en de leerlingen onderling met elkaar omgaan. De goede sfeer, veiligheid en respect zijn naast kwalitatief goed onderwijs kernbegrippen van onze school. De school moet leerlingen uitdagen, aan het werk zetten om te leren en tegelijkertijd leuk zijn. Er is aandacht voor burgerschapsvorming en er worden bredeschoolactiviteiten georganiseerd om skills te kunnen ontwikkelen die van pas kunnen komen in de toekomst. Uiteindelijk is elke leerling in staat, om op zijn of haar niveau een diploma te behalen en kan zelfstandig deel nemen aan het maatschappelijke leven als een waardige burger! 

Veiligheidscoördinator
Mevrouw Y. de Vos is onze veiligheidscoördinator. Zij coördineert en bewaakt alle processen rondom de veiligheid, in samenspraak met het vestigingsmanagement team (vmt).Veilige School

Veiligheidcertificaat
De Gemeente Rotterdam hecht veel belang aan de veiligheid op school en laat daarom de scholen inspecteren op hun veiligheidsbeleid. Onze school is door de Gemeente erkend met een certificaat als ‘Veilige School’.

Veiligheidsplan
Wij beschikken over een veiligheidsplan waarin jaarlijks de doelen, acties en verantwoordelijken zijn beschreven.

Veiligheidsmap
Wij hebben een veiligheidsmap waarin alle protocollen staan van hoe te handelen in geval van calamiteiten en problemen.

Waardering leerlingen / ouders
Jaarlijks nemen we in elk leerjaar een tevredenheidsonderzoek af onder leerlingen en ouders. U kunt deze gegevens inzien op de website van Scholen op de Kaart.
Waardering leerlingen: 7,7 (6,5 landelijk)
Waardering ouders: 8,7 (7,3 landelijk)
“Ik voel me veilig op deze school”: 9,4 (8,0 landelijk)

Schoolwacht
“Rust, Reinheid en Regelmaat” in de school is niet alleen de verantwoordelijkheid van de leraren of de schoolleiding. Tijdens de pauzes letten de leerlingen ook zelf op elkaar en de omgeving. Daarvoor krijgen ze in het begin een training Schoolwacht: hoe spreek je elkaar aan, hoe zorg je voor rust, hoe zorg je ervoor dat de school netjes is en blijft?
Elke week zijn 4 leerlingen tijdens de pauzes de schoolwacht, samen met de surveillerende docenten lopen zij actief door de school om de rust te bewaken; daardoor blijft de school veilig, gezellig en schoon. Na elke pauze krijgen ze een feedbackgesprek met de conciërge, de heer S. Ntoane coördineert de schoolwacht in de school.
Tijdens de diplomering, in leerjaar 4, ontvangen de leerlingen niet alleen hun diploma, maar wordt ook de Schoolwacht van het Jaar in het zonnetje gezet!

BHV
In de school zijn meerdere bedrijfshulpverleners opgeleid, die de leiding hebben in geval van een ontruiming en/of (individuele) calamiteit, bijvoorbeeld in geval van een eventuele reanimatie. Jaarlijks worden zij (bij)geschoold in hun functie, zodat hun kennis up-to-date blijft voor het ene geval dat het ooit nodig blijkt. Onze school beschikt over een AED-apparaat.

Ontruimingsoefening
Onze school beschikt over een duidelijk ontruimingsplan, dat bij aanvang van elk schooljaar wordt meegegeven en toegelicht aan elke ouder en leerling. Jaarlijks vindt een ontruimingsoefening plaats.

Anti-pestbeleid
Wij zijn een pestvrije school en gelukkig komt het niet vaak bij ons voor. In het zorgplan en een specifiek anti-pestprotocol staat omschreven hoe wij handelen in geval van pesten. U kunt beide documenten hieronder downloaden.
Onze ondersteuningscoördinator, de heer J. Meester, is ook de anti-pestcoördinator en bewaakt de procedure bij eventueel pesten.
* Melanchthon Zorgplan
* Anti-pestprotocol

Aandachtsfunctionaris
De heer J. Meester (ondersteuningscoördinator) is ook getraind als aandachtsfunctionaris. Wij hanteren de landelijke meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (KM/HG) indien we signalen opvangen hiervan.

Seksuele diversiteit
Uit onze visie blijkt al dat wij staan voor elke leerling en respect hebben voor elkaar, ongeacht ras, geloof, uiterlijk, maar ook (seksuele) voorkeuren. Tijdens onze lessen, met name bij Mens & Natuur/Biologie, Godsdienst, Maatschappijleer en Leefstijl/Levensvaardigheden spreken we o.a. over seksuele en relationele ontwikkeling, seksuele diversiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag (inclusief social media). Tijdens onze oudercursus “Praten met je puber” wordt dit thema ook met de ouders besproken.